KADRÎ, Kudsî-zâde Abdülkâdir Kadrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1309/1891)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Halep'te doğdu. Asıl adı Abdülkâdir Kadrî Efendi'dir. Şiirlerinde Kadrî mahlasını kullandı. Kudsî-zâde sanıyla tanındı. Eğitimini Halep'te tamamladı. Halep'te bir müddet belediye reisliği yaptı, sonra İstanbul'a geldi ve Bursa Mektupçusu oldu. Daha sonra kaymakamlık ve mutasarrıflık görevlerinde bulundu. Son görevi Mâbeyn-i Hümâyûn ikinci kâtipliğidir. Rütbe-i Bâlâ'ya kadar yükselmiştir. 1309/1891 senesinde altmış altı yaşında iken bağırsak veremi hastalığından İstanbul'da vefat etti. Beşiktaş'ta Yahyâ Efendi Dergâhı haziresine defnedildi.

Sicill-i Osmânî'ye göre ilmi, şiiri ve inşası mükemmel olup meclislerde sohbet etmeyi seven edip bir kişi idi (Mehmed Süreyya 1311: 56).

Kaynakça

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler