KÂMETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kâmetî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda “Bel_Yz_00043” numarada kayıtlı olan ve 1254/1838-39 yılında tertip edilen bir şiir mecmuasında şaire ait iki gazel yer almaktadır. Bu mecmuanın tertip edildiği tarih göz önünde bulundurulduğunda Kâmetî’nin de bu mecmuanın tertip edildiği tarihte hayatta olduğu veya bu tarihten önce yaşadığı kabul edilebilir. 

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Bel_Yz_00043, vr. 59a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 01.12.2020
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kâmetî   

Nigâh-ı fitne-perdâza nihâyet yok mı sultânum

O çeşm [ü] gamzeden hergiz selâmet yok mı sultânum


Esîr-i mihnet-i ‘aşkuñ olan âzürde-i nâ-çâr

Tutalum sabr ider ammâ kıyâmet yok mı sultânum


Lebüñden dil temennâ eyledükçe bûse redd itdüñ

Tarîk-i dil-rübâlıkda sehâvet yok mı sultânum


Virür yagmâya mülk-i hüsni hayl-i hatt-ı ruhsâruñ

Gider bu fursat elden hiç ferâset yok mı sultânum   


İşitse va‘de-i vasluñ olurdı Kâmetî bendeñ

Aña cân müjde virmekde letâfet yok mı sultânum

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Bel_Yz_00043, vr. 59a)


Kâmetî

Gülşende seher nice gerek bâde safâsı  

Yârüñ lebi kandı ola her bâr gıdası


Bülbüllerüñ ol nâle vü âhı eserinden

Her gonca gülüñ gör nice çâk oldı yakası


Yüz virdüñ o Hindû-yı siyeh-rûyuna ammâ

Göstermez aña hat gelicek gayrı bu nâsı


Hâr ile bu gam-dîdeñi pek incidür olduñ

Gerçi çekilür gonca gülüñ cevr ü cefâsı


Agyâra vefâlar iderek ey meh-i garra

Bir gün urılur rûy-ı dil-âvîze karası   


Hûb söyle gazel söyler iseñ Kâmetî her-dem

Çogaldı ‘aceb şimdi bu ‘asruñ zürefâsı

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Bel_Yz_00043, vr. 59a)