KÂMÎ, Tezkireci Hüseyin Paşa-zâde Kâmî Hasan Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kâmî hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Asıl adı Hasan’dır. Tezkireci Hüseyin Paşa’nın oğludur. Enderun’da emîr-i âhûr-ı evvel oldu. II. Selim dönemi (1566-74) şairlerindendir.

Kaynakça

Atâ, Tayyâr-zâde Ahmed (1293). Târîh-i Atâ. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

İrtişâ bâzârı bulmaga kesâd

Üç alâmet vardur ey âlî-nijâd

 

Biri her mansıb virilüp ehline

Nâ-sezâlar kalmasıdur nâ-murâd

 

Bir dahi tebdîl ü tagyîr olmamak

Çok durur tebdîl-i mansıbda fesâd

 

Bir dahi ehl-i harem karışmayup

Hep bir elden olmadur ıkd u küşâd

 

xxx

Nizâm-ı âlemi nazma adâlet oldı delîl

Adâlet olmasa ger olmuyor nizâm tekmîl

 

xxx

Şerî’atdür şehenşâhâne mümsik kim adâletle

Olursa sa’y ile nazmı cihânı böyledür te’sîs

 

xxx

Adl olmasa tâbi’ mi olur cinsine âdem

Âlemdeki tâbi’leri âdem mi sanursın

(Atâ, Tayyâr-zâde Ahmed (1293). Târîh-i Atâ. C. 4. İstanbul. 131-32.)