KÂNÎ/SAFDER

(d. ?/18.yy - ö. ?/18.yy)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Safder Kânî hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Başta şuara tezkireleri olmak üzere dönemin kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre İstanbul’da yaşamıştır. Doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. III. Selim dönemi (1789-1807) şairlerinden olup divan kâtipliği yapmış, işlerindeki başarısı, mahareti ve bilgisi ile temayüz etmiştir. Şiir ve inşa konusunda hüner sahibi olduğu, yazdığı tarihlerin çağdaşları tarafından beğeni ile okunduğu anlaşılmaktadır. Tokatlı Ebu Bekir Kânî Efendi’nin himayesinde bulunarak onun talebesi olmuş ve kendisinden şiir ve inşa konusunda eğitim almıştır. Bazı şiirlerinde hocası Kânî Efendi’nin mahlasını da kullanan Safder’in eserleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Şiirlerinden günümüze ulaşabilen tek örnek tezkirelerde kayıtlı olan ve Ergene Müftüsü Emin Efendi’ye yazmış olduğu naziresidir.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı. Ankara: AKM Yay. 188.

Kılıç, Filiz (hzl.). Tezkire-i Şuârâ-yi Şefkat-i Bağdâdi. Ankara: KB Yay. 89. (E-Kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219127/h/metinsb.pdf) [erişim tarihi: 15.07.2013] 

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 560.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Amire. 228

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLYAS YAZAR
Yayın Tarihi: 19.08.2013
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

‘Uşşâka virme va’d-i visâlin ile kesel

Hoş-hâl-i rûz-ı hasretiz ey şûh-ı mâ-hasal

Lutf it dokunma zülfüne ol yârin ey sabâ

Tel kırma virme ‘akl-ı perîşânıma halel

Ey mest-i nâz bûse alınmaz elinden âh

Bûs eyleriz ayagını ger virmez isen el

Kurbâniyân-ı hançerini mâh-ı nev sanup

‘Id-i vaslıla eylediler müşkilîni hall

Dirsem efendi ana halâlim ‘ayb mıdır

Mihr-i hûşı duht-i reze eyledim bedel

Safder nazîre olmaz Emînâya ol hamûş

Gel kilk-i fikre eyleme ibrâm-ı bî-mahal

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı. Ankara: AKM Yay. 188).