KÂRÎ, Karesî Ahmed Vefâyi Efendi

(d. ?/? - ö. 1005/1596)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed olup, ailesi ve doğum yeri hakkında bilgi yoktur. Halep Mevlevîhanesi'nde, şeyh Ebubekir Vefâyî (öl. 991 / 1538) tarafından yetiştirildi. Mevlevîhanede, Mesnevî tahsil etti. 991 / 1583 yılında Ebubekir Vefâyî'nin vefatı üzerine, Haleb Vefâyî Tekkesi'ne şeyh oldu. Vefatına kadar bu görevde kaldı ve burada vefat etti. Haleb Vefâyî Tekkesi'nde gömüldü. "Mevlevî şeyhi Kârî Ahmed Vefâyî" olarak tanındı. Ârif bir zat olarak bilinen şâirin Arapça tasavvufî şiirleri vardır. Esrar Dede ve Ali Enver, Arapça bir kıtasını örnek olarak verdikleri Kârî Dede'nin şâirliğini beğenirler ve onun Arapça şiirlerini güzel olarak değerlendirirler.

Kaynakça

Ali Enver (1309/ 1891). Semâhâne-i Edeb.

Genç, İlhan (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 23.12.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Hezzîb izâ kulte kıble'n-nutkî akvâleke

Velâ tekul kulzüme's-sumti akvâleke

Velâ tuhaffif bi-bezli's-sırrı eskâleke

Fe men sivâke li-sırrike mine eskâleke

(Konuşmadan önce sözlerini ayıkla sus!

Sükuttan ayrılmaman seniniçin daha güzeldir.

Sırlarını yayarak ağırlıklarını hafifletme.

Senin sırrını senden başka kim koruyabilir?

(Genç, İlhan (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 516.)