KÂSIM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şair hakkında biyografik kaynaklarda hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’i ile Eğirdirli Hacı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir’inde nazireleri yer alan Kâsım’ın, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 759/4 numarada kayıtlı Dîvân’ın sahibi olan ve hakkında Nâil Tuman’ın (2001: 820) “Dîvânının tedkikinden Sultan Murâd-ı Sânî devri şairlerinden olduğu anlaşılıyor” dediği Kâsım’la aynı şair olması ihtimali büyüktür. Zira Kâsım’ın Mecma’u’n-Nezâ’ir’deki bir şiirine 15. yüzyıl şairlerinden Necâtî’nin de bir naziresi vardır. Şairin, Mecma’u’n-Nezâ’ir, Câmi’u’n-Nezâ’ir ve Pervâne Bey Mecmû’asında çok sayıda şiiri bulunmasına nazaran devrinin kayda değer şairleri arasında olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Eğridirli Hâcı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi. No. 5782. vr. 31a, 87a, 101b vd.

Köksal, M. Fatih (2004). “Kâsım”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 390.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 21.07.2013].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 169b, 201a, 204a.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). C. 5. “Kâsım”. İstanbul: Dergâh Yay. 203.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 20.09.2013
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kâmet-i servün görelden eşk-i çeşm oldı sebîl

Dûstum bu cûy-ı yârum mahv ola işitse Nîl

 

Küştesine gamzenün her dem lebünden hûn-bahâ

Didi hakkundur eger sabr eyler isen ten kefîl

 

Hâl-i müşkînün salar üstine anber zülfüni

Gûyiyâ salmış gibi boynına câmîler fetîl

 

Büyimesün dilerem bustânda servi nârven

Öykünürse kaddüne ahmaklık ider ol tavîl

 

Lebleründen nice kez sordum miyânun vasfını

Didi işüm dûr dilek dutma bund kâl u kîl

 

Bin belâ ile beni öldürse lâyıkdur sanem

Tâ görenler ayda kim şol kâfiründür bu katîl

 

Cevrüni görüp seni Kâsım kaçan terk eylesün

Kim meseldür göz göre cân virmek olur müstahîl

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 21.07.2013]. 1566.)