KEMÂL, Çavuşbaşı-zâde Enderunlu Kemâl Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilinenler Tayyâr-zâde Atâ (Arslan 2010: 409)’nın anlattıklarından ibarettir. Buna göre adı Kemâl idi. Çavuşbaşı-zâde Enderunlu Kemâl Bey olarak tanındı. Enderun’da yetişti. Sarayda kîlârî idi ve sır kâtibi yamaklığı yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir. Sultan I. Abdülhamid devri (1774-1789) şairlerindendir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 409.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 863.

Osmanlı Araştırmaları Vakfı. “Sultan I. Abdülhamid”. http://osmanli.org.tr/yazi-5-236.html [erişim tarihi: 19.04.2014]

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). “Kemâl Bey (Çavuşbazızâde)”. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 271.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Kemal”. C. 5. Ankara: AKM Yay. 440.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hevâ güzel yine gülşende gösteriş günidir

Çemen çemen salın ey serv-kad reviş günidir

 

Kenâra togrı salındır o serv-i dildârı

Gel ey nesîm-i sabâ hıdmetin var iş günidir

Velehû

Cüdâyım gülşen-i kûyından o gül kande ben kande

Bana hem-derd-i aşk olsun mı bülbül kande ben kande

 

Yog iken tâkatim tâb-ı nigâh-ı lutf-ı dildâra

Cefâ-yı ta‘n-ı agyâra tahammül kande ben kande

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 409).