KİRÂMÎ, Dura Beg

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Çağatay)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Dura Beg; mahlası ise Kîrâmî’dir. Doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Sümer, Türkmenlerin Şamlu oymağından olduğunu belirtir (1976: 177). Sadıkî, Alî Kulu Han’ın sofracısı olduğunu söyler . Kirâmî’den iyi huylu bir genç diye bahseder. Mûsıkî ilmine oldukça vakıf olduğunu belirtir. Bu ilimde eserler bestelediğini ve yazdığını söyler. Türkçe ve Farsça şiirlerinin olduğunu söyledikten sonra Kirâmî’nin yeni bir gazel söylediğini belirtir ve bu gazelden örnek beyitler verir (2012:615). İsmail Hikmet, Sadıkî’deki bilgilerden hareketle şairin zarif tabiatlı ve istihza seven birisi olduğunu söyler. Şairin kafiye ve vezinle oynadığını; kuvvetli ifadeye, nazımda ve cinas oyunlarında dili istediği şekilde işletmeye kabiliyetli olduğunu belirtir (2013: 343). Sadıkî, Farsça şiirler söylediğini belirtse de sadece Türkçe şiirlerine örnek vermiştir.

Kaynakça

Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Sümer, Faruk (1976). Safevî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü (Şah İsmail ile Halefleri ve Anadolu Türkleri), Ankara: Güven Matbaası.

Bayram, Parvana (hzl.) (2013). İsmail Hikmet, Azerbaycan Edebiyatı Tarihi I-II, Ankara: Akçağ. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 19.12.2017
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Déme anıng ser-i kûyını ki engelli degil

Bir degil iki degil âşıkı kırk elli degil

 

Gayr-ilen seyr kılur her nége çün yetdi banga

Éyle ranâlıg éder kim ötesi belli degil

 

Eyleme men Kirâmîni eger kılsa figân

Işkdur sevdücegim bu tene tâ telli degil

(Bana onun mahallesinden bahsetme, ona engel yoktur. O’nu seven bir değil iki değil hattâ kırk elli de değildir. Benim başıma gelen her şeyi başkasıyla seyreder. Öyle güzellik eder ki ötesi belli değildir. Feryat ederse bu Kirâmî’yi bundan men etme! Ey sevdiceğim! Aşk bu vücuda örtü değildir.)(Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.)