KOCA OSMAN/FERÂGÎ, Abdülbâkî Beyzâde Koca Osman Ferâgî Paşa

(d. ?/? - ö. 1014/1605)
divan şairi, defterdar, muhafız, vali
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hoca Sadeddîn Efendi’nin yakınlarından olduğu için Hoca Hısmî sanıyla tanındı (Kurnaz vd.2001: 760). Bir dönem Trablusşam defterdarı, 999/ 1591’de İçel mutasarrıfı, ardından Gence muhafızı oldu. 1004/1595 yılında bu görevinden azlolundu. 1006/ 1597’de Şirvan, 1007/ 1598’de Sivas, 1013/ 1604’de Diyarbakır ve aynı sene Şam valisi oldu (Akbayar 1996: 516). 1014/ 1605 tarihinde İran savaşında vefat etti (Zavotçu : 2009: 102). Ferâğî mahlasıyla şiirler yazdı. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 104.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi. İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 23.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gülşenî dervîşdür gül gonçelerdür mevlevî

Bülbül-i hoş-hân okur geh ma‘nevî geh mesnevî

(Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi. İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı Yay. 102.)