KUDSÎ, A‘rec Hâce Kudsî Efendi

(d. ?/? - ö. 1219/1804-1805)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Kudsî’dir. A‘rec Hâce Kudsî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik ve ders-i âmlık yaptı. Sultan III. Selim dönemi bilginlerindendi. 1219/1804-1805 yılında vefat etti. Vefâtına Sürûrî Efendi “Hâce Kudsî’ye cinânı ede Kuddûs mekân” mısraı ile tarih düşürdü.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatîn (1271: 342) bir gazelini örnek olarak verip biraz şiiri olduğunu belirtmektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 892.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 342.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 826-827.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). C. 5. “Kudsî Efendi (Hoca)”. İstanbul: Dergâh Yay. 430.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). “Kudsî”. C. 6. Ankara: AKM Yay. 104.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 08.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

O şûhun pertev-i ruhsârı keyvânı çalar çarpar

Sevâd-ı şu‘le-i la‘l-i Bedahşânı çalar çarpar

Hayâl-i ceyş-i müjgânından olmaz burc-ı dil hâlî

Harâmî gözleri çok kişver-i cânı çalar çarpar

Nigâh-ı şâh-bâzı tâk-ı ebrûdan sürüldükçe

Degil ankâ hümâ-yı şâh-ı hûbânı çalar çarpar

Sikenderveş meger sûy-ı lebinde hâl-i hindûlar

Zulâm-ı hattın içre âb-ı hayvânı çalar çarpar

Sakın dil verme Kudsî gamze-i mekkâre-i yâra

O câdû suhretü’l-cinnîdir insânı çalar çarpar

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 342.)