LÂMÎ PAŞA

(d. 1231?/1816? - ö. 1313/1896)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Sicillerden anlaşıldığına göre Antep’in Çukur Mahallesi‘nden Elhac Hoca Mustafa oğlu Ali Efendi’nin oğludur (Güzelbey 1961: 46). Abdî Bey adında bir de kardeşi vardı. Büyük devlet dairelerinde hizmet etmiş, kaymakamlık ve mutasarrıflık görevlerinde bulunmuş ve mîrimîrân rütbesini almıştır. Emekli olduk­tan sonra iki defa seyahate çıkmış; Hindistan, Çin, Avrupa, Asya ve Afrika’yı görmüştür (Akbayar 1996: 899). 25 Cemaziyelevvel 1314/1 Kasım 1896 tarihinde İstanbul Beyoğlunda bir otelde vefat etmiştir (Dağlıoğlu 1939: 64). Şâkir Sabri, Lâmî Paşa'nın 80 yaşlarında vefat ettiğini söylemektedir. Yine aynı yazar Lâmî Paşa’nın ölüm tarihini Antep Lisesi eski edebiyat öğretmenlerinden Faruk Bey adındaki birisinin verdiği malumata dayanarak 1324/1906 olarak vermektedir (Yener 1934: 120). Mezarının yeri belli değildir.

Gezdiği yerler hakkında bir hatırat ve seyahatname yazdığı söylense de bu eserler günümüzde mevcut değildir.

Bir rivayete göre, kendisi ölümden çok korkarmış. Tabut veya teneşir görürüm korkusuyla camilerin önünden geçmezmiş. Bilgili ve tavırları garip bir kimse imiş.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: Cumhuriyet Halk Partisi Basımevi.

Güzelbey, Cemil Cahit (1961). “Lami Paşa ve Hakkında Yeni Bilgiler”. Gaziantep Kültür Dergisi (4): 46-47.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sûziş izhâr eylemekden ol büt-i gaddâre ne

Ey gönül sabredelim hükm-i kazâdır çâre ne

Çâk çâk-i hâr-ı hicrân olmadım dursun hele

Zahm-ı zehr-âlûd-ı çeşm ü gamze-i hûn-hâre ne

Dilde yok sabr u sükûn elde inân u ihtiyâr

Pây-mâl-i esb-süvârım sen gibi âzâre ne

Şem‘a-pâş-ı meclis-i gayr olmadım dersen hele

Zahm-ı dendân ile cânâ gerdeninde yâre ne

Bülbüle yetmez mi efkâr-ı hazân-ı tünd-bâd

Lâmiyâ bilmem bu gülşende cefâya çâre ne

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
2NÛRÎ, Mehmed Paşad. 1760 - ö. 1790Doğum YeriGörüntüle
3AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Mehmed Paşad. 1760 - ö. 1790Doğum YılıGörüntüle
6AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Mehmed Paşad. 1760 - ö. 1790Ölüm YılıGörüntüle
9AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893MeslekGörüntüle
11NÛRÎ, Mehmed Paşad. 1760 - ö. 1790MeslekGörüntüle
12AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889MeslekGörüntüle
13RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÛRÎ, Mehmed Paşad. 1760 - ö. 1790Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
17NÛRÎ, Mehmed Paşad. 1760 - ö. 1790Madde AdıGörüntüle
18AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle