LÜTFÎ, Mektûbî Lutfullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 1241/1825)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Lütfullah'tır. Mahlasını isminden hareketle aldı. Mektupçuluk görevinde bulunduğu için Mektûbî Lütfullah olarak tanındı. Müftî mahlasını kullanan Tâyib Ebû Bekir Efendi'nin oğludur. 40 seneden fazla yaşadı. 1241/1825 senesinde vefat etti.

Pek çok kasidesi ve eserleri vardır. Hâfız'ın gazellerine nazireler yazdı. Hatibî'nin üstadım dediği Feyzî Efendi de Lütfî'nin tahmis ettiği Farsça gazele tahmis yazdı (Akkuş 2008: 289-92).

 

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tahmis

Çerh vîrân şode râ dîger mî-bînem

Tavr-ı reftâr-ı cihân fitne eser mî bînem

Hâne-i âlemiyân zîr ü zeber mbînem

În çi şûrîst ki der-derv-i kamer bînem

Heme âfâk pür-ez-fitne vü şermî bînem

Esb-i tâzî şode mecrûh be-zîr-i pâlân

Tavk-ı zerrîn heme heme der-gerden hurremî mî bînem

Dolu etrâf-ı cihân hıkd u hasedle yekser

Kalmamış zerre kadar mihr ü mahabbetden eser

Yekdiğer kasdına der-kâr birâder-i dâver

Duhter-i to-râ heme cengest ü cedel bâ-mâde

Peser ân-râ heme bed-hâh peder mî-bînem

Hikmet-i bâliga-i Hazret-i Ferd ü Allâm

Eylemiş dâire-i dehri âmed-gâh-ı enâm

İzzet ü rif'at içün saîdedir hâs ile âm

Heme kes rûzî mî-talebed ez-eyyâm

Müşkil în est ki her rûz beter mî-bînem

Ger ne bînem vefâ-râ be-zebân mî-âred

Her kerâ mîkerem tıhm-ı cefâ mî-kâred

Seng ü cevr ü sitem ez-çerh felek mî-bâred

Hîç rahmî ne berâder be berâder dâred

Şefkat ne peser râ bih pür mikonem

İtirâz etmege yok hikmet-i yâri mahal

Şâhidim âyet-i lâ-yüs'el ammâ yefal

Böyle yazmış kalem-i dest-i debîrân-ı ezel

Kuvvet-i dânâ heme ez-hûn-ı ciger mî-bînem

(Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 290)