AMÎDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde ʻAmîdî mahlaslı herhangi bir şair bulunmamaktadır. Ancak Topkapı Sarayı Kütüphanesinde bulunan ve 16. yüzyılın sonlarında tertip edilen bir şiir mecmuasında (Revan 1972) “Tahmîs-i ʻAmîdî” başlığıyla şaire ait bir tahmis kayıtlıdır. Bu tahmisin kayıtlı olduğu şiir mecmuasının tertip tarihinden hareketle ʻAmîdî’nin de 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu kabul etmek mümkündür.

Kaynakça

Mecmûa-i Eşâr. Topkapı Sarayı Kütüphanesi “Revan 1972”. vr. 92b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021

Eserlerinden Örnekler

 

Eserlerinden Örnekler

Tahmis

I

Esîr-i dâm-ı ʻışk oldı göñül murg[ı] bu âlüñle

ʻAceb fevrîce sayd itdüñ anı bir dâne hâlüñle

İdüp şâdân u dil-hande bizi bir dem visâlüñle

Cüdâ kılduñ dili mûnis idüp şimdi hayâlüñle

ʻAceb âl eyledüñ şâhum ruh-ı gül-reng-i âlüñle

 

II

Begüm sâbit-kadem sandum seni ol ʻahd ü peymâna

Anuñçün nice dem oldı göñül şâhâ çü ferzâne

Sadâkat üzre va’llâhi virürken cânı sen câna

Neden ey cânumuñ cânı uyup bir dîv-i nâ-dâna

Kuluñ dûr eyledüñ şimdi cemâl-i bî-misâlüñden

 

III

Bu deñlü âşinâlık kim var idi şimdi cânânum

Yanuñda ne hatâ kıldum nedür yâ cürm ü ʻisyânum

İdüp katʻ-ı nazar bizden göge irgürdüñ efgânum

Meded gör baña bir çâre ya gel dök yirlere kanum

Koma tek künc-i hasretde beni bir dem melâlüñle

 

IV

Senüñ tabʻ-ı münîfüñde bu vezn-i ʻilm-i vicdânî

Var iken hem-dem idinmek düşer mi saña nâ-dânı

Dilâ her seng-i sulb olmaz bilürsin gevherüñ kânı

Mukârin kıl saña lâyık cihânda bir sühândânı

Muvâfık düşe tâ bir dem kemâlüñle cemâlüñle

 

V

Gel ey cân hâzıkı lutf it unutma işbu bîmârı

Ki vasluñdan cüdâ hergiz bulunmaz derde tîmârı

Niyâz u maksadum budur saña yalvarı yalvarı

Ölürse ger bu hecr ile ʻAmîdî bendenüñ bârî

Kerem kıl sâye sal cânı çıkınca zülf-i dâlüñle

(Mecmûa-i Eşâr. Topkapı Sarayı Kütüphanesi “Revan 1972”. vr. 92b.)