MAHMÛDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ömer b. Mezîd’in Mecmû’atü’n-Nezâ’ir’inde ve Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde şiirleri bulunan bu şair hakkında kaynaklarda hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bugün için Mahmûdî ile ilgili olarak tek söyleyebileceğimiz, Ömer b. Mezîd’in mecmuasında şiirinin bulunması sebebiyle 15. yüzyıl şairlerinden biri olduğundan ibarettir.

Kaynakça

Canpolat, Mustafa (hzl.) (1982). Ömer b. Mezîd, Mecmûatü’n-Nezâir.Ankara: TDK Yay.

Köksal, M. Fatih (2006). “Mahmûdî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 196.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 28.06.2013].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 02.10.2013
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gülşen-i bâd-ı sabâ misk-feşân olsa gerek

Pîr iken yine cihân tâze cevân olsa gerek

Ni’me-i âb-ı hayât ile bugün Hızr bigi

Âlemün her tarafı menba’-ı cân olsa gerek

Gül bigi tâze iken ömri yile virmeyigör

Ki bahârun sonına girü hazân olsa gerek

Sana zerki yür[i] zâhid beni ko mest olayın

Göreler assı kimün kime ziyân olsa gerek

Dudag altında gizledügün habb nedür

Keşf-i esrâr olıcak cümle ayân olsa gerek

Ser-nüvişt-i ezele râzı olun ta’n itmen

Her ne kim hükm-i ezel didi hemân ola gerek

Cân virüp kapuna kul oldugına Mahmûdî

Fikr-i hoş ad ile ol nâm-ı nişân olsa gerek

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 28.06.2013]. 1490.)