MÂYİLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mâyilî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu Pervâne Bey Mecmûası’nda, Prizrenli Şem’î (öl. 1529-30)’ye nazire olan Mâilî’ye ait bir gazel kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 358). Bu gazelin, hem 16. yüzyıl şairlerinden Prizrenli Şem’î’nin gazeline nazire olması hem de Pervâne Bey Mecmûası’nın bu yüzyılda derlenmiş olmasından hareketle Mâyilî’yi, 16. yüzyıl şairlerinden kabul etmek mümkündür.

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Halk ü lütf olmak durur mahbûb-ı zîbâdan garaz

Âb-ı rûy-ı bûyı vefâdur serv-i ra’nâdan garaz

Bâg seyrin itmezem kaddüñ nihâlinsüz senüñ

Kâmetüñdür çün temâşâ serv-i bâlâdan garaz

Dâg-ı hasret baña geydirdi pelâs-ı mihneti

Pes nedür ey hâce bu dünyâda dünyâdan garaz

Derd ü gamdan olmışam gel kaçma hem-dem ol baña

Mürde ihyâ itmedür ‘ömrüm Mesîhâ’dan garaz

Mâyilî’ye nâsıhâ virme bu dünyâ pendini

Kim mey ü mahbûbdur ancak bu dünyâdan garaz

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 358.)