MAZHAR, Ahmed

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
şair, oyun yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Mazhar'dır. Doğum yeri, doğum tarihi, ölüm yeri ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Eserleri 1316/1898 ve 1325/1907 yıllarında basıldığına göre bu yıllardan sonra vefat etmiş olmalıdır.

Eserleri şunlardır:

1. Mecmû'a-i Eş'ârım: Şiirlerinden oluşmaktadır. 63 sayfa hâlinde 1316 yılında İstanbul'da basılmıştır. Bu eserde başta Kemâl Paşa-zâde Sa'îd Efendi'nin manzum bir takriziyle birer bendlik kıt'a şeklinde 3 tevhid, Hz. Ali na'tı ve Hz. Hüseyin mersiyesi bulunmaktadır. Eserde bunlardan başka Mevlânâ vasfında bir kaside, Sultan Abdulhamîd vasfında bir bahariyye kasidesi, Sultan Abdulhamîd'in cülusuna ve sonra yıldönümüne kaside muhtevalı birer tarih manzumesi, 35 gazel, 2 şarkı, 4 rubai, 11 beyit yer almaktadır.

2. Gazeteci: Tiyatro eseridir, bir perdelik komedidir. 68 sayfa olarak 1325 yılında İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Ahmed Mazhar (1316). Mecmû'a-i Eş'ârım. İstanbul.

Özon, Mustafa Nihat, Baha Dürder (1967). Türk Tiyatro Bibliyografyası. İstanbul.

Velibeyoğlu, Veli Recai (1975). Örneklerle Basılı Bütün Şiir Kitapları Antolojisi. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sende ey meh-rû o müjgânlar o ebrûlar nedir

Ol leb-i pür-gûylar ol çeşm-i câdûlar nedir

Ey bize hışmen bakan gördükçe ağyârı gehî

Ol tebessümler tekessürler tekâpûlar nedir

Hâlini sordum izâr u çeşm ü hadd ü zülfden

Kim nigâristân-ı Çîn içre bu hindûlar nedir

Gizlidir dâ'im leb-i çeşminde gamzen ey perî

Şîri bî-cân eyleyen bu cânsız âhûlar nedir

Ol mehin sihr-i lebinden mi temeşşuk eyledin

Sende ey Mazhar bu şi'r-i pâk-i dil-cûlar nedir

(Ahmed Mazhar (1316). Mecmû'a-i Eş'ârım. İstanbul. 50.)