ME’ÂBÎ, Lağımcıbaşı-zâde Şeyh Hacı Ahmed Me’âb Efendi

(d. ?/? - ö. 1213/1798-99)
divan şairi ve yazar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Girit’in Kandiye şehrinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ahmed Me’âb’dır. Lağımcıbaşı-zâde Şeyh Hacı Ahmed Me’âb Efendi olarak tanındı. Babasının adı Mehmed’dir. Gençlik yıllarında Medine’de oturan Şeyh Şemmâs Kâdirî Efendi’ye intisap etti. Kandiye’ye döndü. Girit’te faaliyet gösteren Halvetî tarîkatın Sümmâniye kolunun kurucusu Muhammed Medenî Sümmânî’nin halifelerinden Sıddık b. Ömer Han’dan hilafet aldı ve tekkenin post-nişîni oldu. 1213/1798-99’da vebadan vefat etti. Mezarı Kandiye’dedir.

Mürettep Dîvân'ı olduğu söylenmekle birlikte (Şimşek 2007: 226; Hançerlioğlu-Kılıç 2006: 235), kütüphanelerde nüshasına rastlanmamıştır. Bunun yanında,  Musaffâ isimli  Muhammediyye tarzında tasavvufa dair bir mesnevisi ile (Şimşek 2007: 226; Hançerlioğlu-Kılıç 2006: 235; Mehmed Tâhir 2000: 37), Terceme-i Ezhârü’l-Akdesiyye (Süleymaniye Kütüphanesi Giresun Yazmaları No: 3629) adlı eseri vardır (Şimşek 2007: 226).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 37.

Hançerlioğlu-Kılıç, Filiz (2006). “Meâbî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 235.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 898.

Şimşek, Selami (2007). “Doğu Akdeniz’de Tahrip Olan Bir Kültür Mirası: Girit’te Tarikâtlar ve Tekkeler”. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. (32): 215-244. file:///C:/Users/HP/Downloads/1752-6943-1-PB%20(1).pdf [erişim tarihi: 27.07.2014]

Sevgi, Ahmet (1992-1993). “Giritli Şairler”. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. (7-8): 33-35.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Meâbî Ahmed Efendi (Şeyh)”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 166. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Mâl ü evlâd ilm ü iz'ân nâfi‘ olmaz ey Me’âb

Mâsivâ agyâr elinden dil müsellem olmadan

(Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 37).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Cevat Emred. 1 Eylül 1876 - ö. 10 Aralık 1961Doğum YeriGörüntüle
3RESMÎ, Ahmedd. 1700-01 - ö. 31 Ağustos 1783Doğum YeriGörüntüle
4LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Cevat Emred. 1 Eylül 1876 - ö. 10 Aralık 1961Doğum YılıGörüntüle
6RESMÎ, Ahmedd. 1700-01 - ö. 31 Ağustos 1783Doğum YılıGörüntüle
7LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Cevat Emred. 1 Eylül 1876 - ö. 10 Aralık 1961Ölüm YılıGörüntüle
9RESMÎ, Ahmedd. 1700-01 - ö. 31 Ağustos 1783Ölüm YılıGörüntüle
10LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69MeslekGörüntüle
11Ahmet Cevat Emred. 1 Eylül 1876 - ö. 10 Aralık 1961MeslekGörüntüle
12RESMÎ, Ahmedd. 1700-01 - ö. 31 Ağustos 1783MeslekGörüntüle
13LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Cevat Emred. 1 Eylül 1876 - ö. 10 Aralık 1961Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RESMÎ, Ahmedd. 1700-01 - ö. 31 Ağustos 1783Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Cevat Emred. 1 Eylül 1876 - ö. 10 Aralık 1961Madde AdıGörüntüle
18RESMÎ, Ahmedd. 1700-01 - ö. 31 Ağustos 1783Madde AdıGörüntüle