MEDHÎ, Medhî Çelebi, İlyas Bey

(d. ?/? - ö. Şaban 1011/Ocak-Şubat 1603)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sipahî zümresinde iken zekası ve kabiliyeti sayesinde Damat İbrahîm Paşa’nın dikkatini çekerek divan kâtibi oldu. Kanije seferi sırasında yine Damat İbrâhîm Paşa tarafından 1009/1600-01’de reisülküttaplığa getirildi. Kanije seferiyle ilgili bir fetihnâme kaleme aldı. Bir müddet Yemişçi Hasan Paşa’nın hizmetinde yer aldı. Şaban 1011/Ocak-Şubat 1603’te Belgrat kuşatması sırasında vefat etti. Belgrat’ta medfundur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C.6. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakâyık-ı Nu’mâniyye ve Zeylleri, Nev’î-zâde Atâyî, Hadâ’iku’l-Hakâyık fî Tekmileti’ş-Şakâyık. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler