MEHMED, Hâce-zâde/Hoca-zâde/Masraf-zâde Nişâncı Mehmed Paşa

(d. ?/? - ö. 923, 925 ?/1517-18, 1519 ?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hâce-zâde/Hoca-zâde Mehmed Paşa hakkındaki bilgiler Sicill-i Osmânî’de (Akbayar 2001: 1050) yer almaktaysa da bunlar ayrıntılı değildir. Mehmed Paşa, Masraf-zâde torunlarındandır. Önce müderris, sonra Ca’fer Çelebi yerine nişancı olmuş, takiben de kendisine vezirlik payesi tevcih edilmiştir. Mısır seferindeki müzakereler sırasında yazdığı yüreklendirici bir yazısı padişahın hoşuna gitmiştir. Nitekim genç olmasaydı sadrazamlığa getirilebilirdi denmiştir. Mehmed Paşa, 923/1517-18 veya 925/1519’te vefat etmiştir. Paşa’nın zekî, hafızası güçlü, akıllı, tedbirli biri olduğuna, şiir yazdığına değinilmiş, ancak eser kaleme alıp almadığına ve edebî şahsiyetine dair de bilgi verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 05.01.2014
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler