MEHMED, İmam-zâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 973/1565)
divan şairi, müftü, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan şair, Mahmud Paşa imamının oğludur. Müderrislik ve kadılık yaptı. 972/1564’de Amasya müftüsü olup hastalanınca o yıl görevinden azledildi. 973/ 1565’te vefat etti ve Okmeydanı’nda medfundur. Şairin oğlu Mehmed Efendi de İmam-zâde ya da Otluk Arabası sanıyla tanınmaktadır (Akbayar 1996: 970).

Salih ve dindar bir zattır. İyi derecede Arapça ve Farsça bilen şair her iki dilde şiirler yazdı. Beyzâvî Tefsiri Hâşiyesi, Kâfiye, Misbâh ve Avâmil’i Türkçe’ye tercüme etti (Tatcı vd. 2000: 19).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler