MERHABÂ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Merhabâ Çelebi’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu Pervâne Bey Mecmûası’nda, “Nazîre-i Merhabâ Çelebi” ibaresiyle Ahmet Paşa (öl. 1496-97)’ya nazire olan bir gazeli kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 599-600). Bu gazelin, hem 15. yüzyıl şairlerinden Ahmet Paşa’nın gazeline nazire olması hem de Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda derlenmiş olmasından hareketle Merhabâ Çelebi’nin, 15. veya 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

­Kasd-ı îmân itdi zülf-i nâ-müselmânuñ senüñ

Yog imiş bildüm be kâfir kılca îmânuñ senüñ

Gözlerüm yılduz sayar her gice ey meh subha dek

Uyhusın bagladı beñzer çeşm-i fettânuñ senüñ

Va’de-i ahbâr-ı vasluñ kimseler kılmaz dürüst

Göñlümüz gibi sınukdur ‘ahd ü peymânuñ senüñ

Tîr-i mihnetden delinsün cân-ı mecrûhum benüm

Ol kemân-ebruñ içün olmazsa kurbânuñ senüñ

Bir yaña gam öldürür hasretle fürkat bir yaña

Bir yaña vasl-ı ecel bir yaña hicrânuñ senüñ

Dilde bir dem sabr idüp eglenmez ise vâ beni

Yufka bagrumdan geçerse tîr-i müjgânuñ senüñ

Yakdı sûzından cihânı hüsn-i meh-rûlar gibi

Arta kalsun Merhabâ göynüklü dîvânuñ senüñ

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 599-600).