MESNEDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki en önemli kaynak, İsmail Beliğ'in Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr adlı tezkiresidir. Bu eserde verilen bilgilere göre asıl adı Mehmed'dir. Kara kethüda vezirin masraf kâtipliği görevinde bulunmuştur.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 386.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.01.2015
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

O şûh-ı bî-vefâ bir dem tarîk-i kîneden çıkmaz

Gönül ümmîd-i lutf-ı vuslat-ı pîşîneden çıkmaz


Çıkardum baht-ı hâtırdan nice dürr-i temennâyı

Hayâlün dîdeden nakşun dil-i âyîneden çıkmaz


Dem-i subh-ı visâlün tâ nümâyân olmaya cânâ

Fetîl-i şule-bahş-ı dâg-ı fürkat sîneden çıkmaz


Şeb-i tarîk-i hecri rûşen olsa itmem istib'âd

Furûg-ı gevher-i mihri dil-i gencîneden çıkmaz


***


Düşünce zıll-i zülf-i anberîn ol meh-cebîn üzre

Gören der sâye-i tûbâ mıdur huld-i berîn üzre


Ruhunda kâkül-i pür-pîç sanman ol perî-rûyun

Ol ejderdür ki ham-der-ham yatur genc-i defîn üzre


Yazaldan Mesnedî levh-i dile tasvîr-i ruhsârun

Tegallüb eyledi sûretger-i Ferhâr-ı çîn üzre

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 386.)