MEZÂKÎ, İbrahim Mezâkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1060/1650)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mezâkî, İbrahîm Efendi, eğitimini Ali Efendi'den tamamlayarak mülazım oldu. Kırk akça medresede görev yaptı. Rumeli'nde kadılık görevinde bulundu. 1060 /1650 yılında vefat etti. Vefatı tarihini Safayî’nin 1070 /1659-60 olarak kaydetmesi yanlıştır.

Kaynakça

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.138.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.  946.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.1. İstanbul: Matbaa-i Âmire.104.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 694-695.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.02.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Döşensün halka halka pâyuna zülfün dırâz eyle

Sana murg-ı dil-i 'uşşâkı sayda böyle bir dâm olmaz

(Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 946.)

***

Hüner mahv-ı vücûd itmekdedür tâb-ı mahabbetle

Güle şeb-nem gibi olmak gerek üftâde ey bülbül

(Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 138.)