MİDHAT, Ahmed Midhat Bey, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1269/1853 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Midhat Bey'dir. Bir müddet Dîvân Kalemine devam etmiş, sonra Mektûbî-i Sadr-ı Âlî hulefası arasına katılmıştır. Önce Sayda defterdarı Fâ'ik Efendi'nin maiyetinde bir müddet kitabet hizmetinde bulunmuş, sonra Selanik valisi Sâmî Paşa'nın divan kitabeti görevini yerine getirmiştir. 1266/1850 senesinde Meclis-i Vâlâ Mazbata Odası halifeleri sınıfına dahil olmuş, bir müddet sonra bu odanın mümeyyizliği görevine getirilmiştir. 1267/1851 yılında saniye rütbesiyle adı geçen odanın serhalifeliği memuriyeti verilmiş, 1269/1853 senesinde bu memuriyetin lağvedilmesiyle ûlâ rütbesiyle Meclis-i Vâlâ ikinci kâtipliğine getirilmiştir. Ölüm tarihi ve yeri bilinmemekle beraber son göreve getirildiği tarih olan 1269/1853 yılından sonraki bir tarihte vefat etmiş olmalıdır.

Fatîn'e göre fenn-i inşâda yaygın bir şöhreti vardır (Fatîn 1271: 374). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görüp zann eyleme cânâ şihâb-ı âsumândır bu

Göğe çıkmış şerâr-ı dûd-ı âh-ı âşıkândır bu

Aceb mi Kays-veş sahrâ-neverd-i vahşet oldumsa

Cihânda âşık-ı dîvâne derler nâm u şândır bu

Niçün sık sık kırarsın kalbimi mânend-i bâzîçe

Usandırdın beni ey tıfl-ı nâzım her zamândır bu

Bahâr-ı hüsnünü bârân-ı eşkim etdi perverde

Zamân ile benim göz dikdigim bir nev-cüvândır bu

Cenâb-ı Muhlis'e Midhat degil maksûd pey-revlik

Kemâl-i aczimi tefhîm içün bir tercümândır bu

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 373.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ferat Emend. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nihad Sami Banarlıd. 18 Haziran 1907 - ö. 13 Ağustos 1974Doğum YeriGörüntüle
3KANDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ferat Emend. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Nihad Sami Banarlıd. 18 Haziran 1907 - ö. 13 Ağustos 1974Doğum YılıGörüntüle
6KANDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ferat Emend. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Nihad Sami Banarlıd. 18 Haziran 1907 - ö. 13 Ağustos 1974Ölüm YılıGörüntüle
9KANDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ferat Emend. 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Nihad Sami Banarlıd. 18 Haziran 1907 - ö. 13 Ağustos 1974MeslekGörüntüle
12KANDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ferat Emend. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nihad Sami Banarlıd. 18 Haziran 1907 - ö. 13 Ağustos 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KANDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ferat Emend. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Nihad Sami Banarlıd. 18 Haziran 1907 - ö. 13 Ağustos 1974Madde AdıGörüntüle
18KANDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle