MİDHATÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik kaynaklarda Midhatî hakkında bilgi verilmemiştir. Bununla birlikte Cinânî Divanı’nda Midhatî’nin gazeline yazılmış bir tahmis bulunmaktadır. Cinânî’nin (ö. 1595) bu tahmisi sayesinde Midhatî’nin varlığından haberdar olunmakta ve tahmis yazılan gazeli tespit edilebilmektedir (Okuyucu 1994: 257-258). Cinânî 16. yüzyılda yaşadığına göre Midhatî’nin de 16. yüzyılda veya bu yüzyıldan önce hayatta olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Okuyucu, Cihan. (1994). Cinânî (Hayâtı-Eserleri-Dîvânının Tenkidli Metni). Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. CENK AÇIKGÖZ
Yayın Tarihi: 04.12.2021
Güncelleme Tarihi: 04.12.2021

Eserlerinden Örnekler

Tahmîs-i Cinânî Efendi Gazel-i Midhatî

Kimi kim bir iki gün vasl ile şâdân eyler

Gam-ı hicrân ile dil-ber anı giryân eyler

Bî-sebeb lutfı ile kahrını yek-sân eyler

Vakt olur laʽl-i lebi ʽâlemi handân eyler

Dem olur gamze-i hûn-rîzi niçe kan eyler

 

Sînesin tâbiş-i mihr ile harîk eyler çarh

Dehri bârân-ı sirişk ile garîk eyler çarh

Anı hıfz itmek içün fikr-i dakîk eyler çarh

Gezse gündüz güneşi aña refîk eyler çarh

Câme-hˇâb içre gire mâhı nigeh-bân eyler


Gam-ı ʽışk ile göñül âh u figân itse n’ola

Gün gibi ʽâleme ol sırrı ʽayân itse n’ola

Şevk ile yolına terk-i dil ü cân itse n’ola

Dil-i zârum aña teslîm-i revân itse n’ola

ʽÎd-i vaslında anuñ yaʽnî ki kurbân eyler

 

Gam yimezdi dil-i şûrîde eger ser virse

Bâg-ı ʽâlemde dıraht-ı emeli ber virse

Lutf idüp hâk-i rehinden baña efser virse

Âsitânında eger zerre kadar yir virse

Sanuram ʽâleme ol şeh beni sultân eyler

 

Togmasa vakt-i seher üstüme bir gün o güneş

Dehr olur tîre o gün çeşmüme mânend-i Habeş

Gör Cinânî ne dir ol nâzım-ı nazm-ı bî-gış

Midhatî gül ruhuñı görmeyeli bülbülveş

Ser-i kûyuñda senüñ nâle vü efgân eyler

Okuyucu, Cihan. (1994). Cinânî (Hayâtı-Eserleri-Dîvânının Tenkidli Metni). Ankara: Türk Dil Kurumu Yay. 257-258)