MİHRÂBÎ

(d. ?/? - ö. 1338/1920)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmeyen Bektaşi şairi, 19. asırda yaşamış olup şiirlerinde Mihrâbî mahlasını kullanmıştır: “Mihrabî bu aşka girelden beri/ Yolunda can u baş verelden beri/ Cennet-i Cemale erelden beri/Şeyh idim evvelce şimdi şab oldum.” ,“ Takdis edegör sen de o Mihrâbî Elesti/ Hestî görünen âlem-i imkân-ı Alidir.”, “Mihrâbî cümle âyat/ Müteşabih muhkemat/İşte destimde berat/Sun ey sâki piyale.” (Ergun 1956: 274). Hakkında Sadettin Nüzhet Ergun’un Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri (III, 1956) adlı eserinde şu bilgiler verilmektedir: Kırım hanzadelerindendir. Ecdadı, Selim-i salis zamanında İstanbul’a gelmişlerdir. Gençliğinde, bahriyeye intisap eden Mihrabî kolağalığa kadar yükselmiştir. Oldukça tahsili vardır. Hocası Tikveşli Yusuf Efendi’dir. İntisabı Münir Baba’yadır. Sütlüce Bektaşi Dergâhında uzun müddet rehberlik etmiştir. Çelebi ile babalarının münazaasından “babağan” tarafından murahhas tayin edilmiştir. Bir müddet Kırşehir’e gitmiş ve orada çelebinin konağında kalmıştır. İcazesi Çelebi Cemaleddin Efendi’dendir. İstanbul’a avdetten sonra merhum Münir Baba’nın yerine postnişin yapılmak istenilmişse de kabul etmemiştir. Nev’î şahsına münhasır olan bu meczup şair, kendisini bektaşilerin “Vâsıl İbni Atâ” sı farz edermiş. 1920'de vefat etmiştir. (Ergun 1956: 271-272; TDEA 1986: 330). Sadettin Nüzhet Ergun’un Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde 4 nefesi yer almaktadır. Alevi-Bektaşi neş’esiyşe yazılan bu nefeslerde Mihrâbî, sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

“Mihrâbî” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 330.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Vardır imanım

Söyler zebanım

Merd-i meydanım

Haktır eyvallah

 

Muhtara yarız

Âşıkı zarız

Ehl-i ikrarız

Haktır eyvallah

 

Hayder-i Kerrâr

Vermişim ikrâr

Eylerim tekrâr

Haktır eyvallah

 

Pîrim Velidir

 Nur u celîdir

Sırr-ı Alidir

Haktır eyvallah

 

Pir Balım Sultan

Suret-i Rahman

Mana-yı Kur’an

Haktır eyvallah

 

Mihrâbî yanık

Aşkta uyanık

Kevsere kanık

Haktır eyvallah 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi. 273.