MOLLA MÂSÛM, Mehmed Mâsûm Efendi

(d. ?/? - ö. 1010/1601)
divan şairi, kadı, müfettiş
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Horasân’ın Lâhîcân şehrinde doğdu (Kurnaz-Tatcı 2001: 967). Sicill-i Osmanî’de doğum yeri Merdşâhcân, Kınalızâde Hasan Çelebi’de ise Merûlâhcân olarak geçmektedir (Akbayar 1996: 932, Sungurhan 2009: 298). Asıl adı Mehmed’tir. Mollâ Mâsûm sanıyla tanındı. İstanbul’a gelip iyi bir öğrenim gördü. Edip Hoca Efendi’den mülâzım oldu. Bir süre Ağrıboz, Çatalca ve Tırhala’da bulunup müfettiş olarak görev yaptı. 1007/ 1598’de ordu kadılığının ardından İbrahim Paşa’ya tezkireci oldu. 1009/ 1600’de Yenişehir Fener mollası oldu. Bir süre sonra görevinden azledilen şair 1010/ 1601 yılında vefat etti. Muammalarıyla şöhret kazandı. Farsça ve Türkçe şiirler yazdı (Akbayar 1996: 932, İpekten 1988: 276).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 22.08.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Zi-dîde katre-i hûn ez-ciger ber-âverde

Be-dîden-i tu dil ez-dîde ser-ber-âverde

Be-hûn nişeste cüdâ ez-tu merdüm-i çeşmem

Be-rûy-ı gayr-ı tu râh-ı nazar ber-âverde

Be-sîneem elif-i âh-i serd dil-cû nîst

Ki dil be-yâd-i kadd-i dôst der-ber-âverde

Nihâda na’l der-âteş berây-ı sûz-ı dilem

Hatet ki hâle be-devr-i kamer ber-âverde

Zi-çeşm ü kadd-i tu hayrân sun’-i bî-çûnem

Ki çün zi-serv-i to bâdâm-i ter ber-âverde

Dilem bevâdî-i ‘ışk-ı tu murg-ı nâlânîst

Ki ez-hadeng-i cefâ-yı tu per ber-âverde

Pey-i nisâr-i segânet zi-çeşm-i dil Ma’sûm

Hezâr dâne-i la’l ü güher ber-âverde 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 22.08.2014]. 298).