MÜFÎDÎ, İbrahim Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim’dir. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Sâlim Efendi (İnce 2005: 627)’ye göre Kürt beylerindendir ve tezkirenin yazıldığı tarihte İstanbul’a gelmiştir. Vefat tarihine dair bir kayıt yoktur.

Eserleri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim Efendi (İnce 2005)’ye göre şiirleri nazik değildir fakat levendânedir. Birtakım kusurlar barındır. 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 627-28.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 307.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Müfîdî İbrahim Efendi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 465. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ger ıragım senden ey meh nakş-ı ruhsârın yeter

Dîdede şeklin hayâli dilde efkârın yeter

Yüz çevirme ben gedâdan rûyunu seyr etmege

Şol siyeh bahtım gibi zülf-i siyehkârın yeter

Sür derinden ehl-i aşkın itlerinle her kime

Âsitânın pâsbânı ben vefâdârın yeter

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 628).