MUHİBBÎ,Celal

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

15. yüzyıl mutasavvıf şairlerden olan Muhibbî hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Muhibbî Mevlidi’nde ara geçişlerde yer alan ilahilerdeki “Celâl” ifadesinden hareketle Muhibbî mahlaslı şairin isminin Celâl olduğu söylenebilir. “Bu Celâl-i rû-siyahun sen elin tut ya Habib/Haşr ü neşrin saatinde korkaram yevmü’l-ceza “(218.Beyit) (Bilge 2014: 10). Eserinde Emir Sultan’ın müridi olduğunu gösteren beyitler de mevcuttur: “Hazret-i Sultan Buhari himmeti /İrdi bana virdi akla kuvveti”(40.Beyit) (Bilge 2014: 10). 

Muhibbî’nin mevcut bilgilere göre Tuhfetü’l-hakîrinden başka bir eseri bulunmamaktadır. Eser 841/1437-38’de yazılmıştır (Bilge 2014: 14). Eserin yazması Süleymaniye Kütüphanesi Numara:3756’da kayıtlıdır. Eserde Süleyman Çelebi Mevlid’inden alınma parçalar ve Muhibbî mahlaslı ilahiler vardır (Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi 2006: 412). Eser diğer mevlid metinlerine kıyasla hacimlidir. Sade ve anlaşılır bir dili vardır. Eser bir sanatkârlık gösterisinden ziyade Hz. Peygambere duyulan derin muhabbetin yansıması olarak değerlendirilebilir (Bilge 2014: 12).

Kaynakça

Bilge, Bestami (2014). Celâl Muhibbî Mevlidi: Tuhfetü'l-Hakîr (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin). Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.

 “Muhibbî” (2006). Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKMB Yay. 412.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. FADİME TİKBAŞ APAK
Yayın Tarihi: 06.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mevlid

...

Lutf-ıla kim eksügin itse temam

Şefi' olsun ana yarın ol hümam (59. Beyit)

Bilge, Bestami (2014). Celâl Muhibbî Mevlidi: Tuhfetü'l-Hakîr (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin). Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi. 12.