MUHLİS, Abdullah Ağa

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah, mahlası Muhlis'tir. Bağdat'a sonradan yerleşmiş olan Kürt Mahmûd Ağa'nın oğludur. Kethüdâ Tâhirî Muhlîsî Hacı Abdullah Ağa'nın kethüdalığı vaktinde divitdar oldu. Enderun'da görev yaptı. Çadırhane-i Âmire'de mehterbaşı tayin edildi (Akkuş 2008: 302-03).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yâra agyâr ki olup mahrem-i esrâr bu şeb

Ne dimekdir olalım vasla taleb-kâr bu şeb

Zâr zâr aglayalım bâliş-i hasret üzre

Ol siyeh-rû ki ola hem zânû-yı dildâr bu şeb

Gam u hicrân firâkıyla kanâat edelim

Taleb-i vaslı dile etmeyelim bâr bu şeb

Harmenişler geh olup lâyık-ı bûs-ı leb-i yâr

Biz de dem-beste kalıp yes ile bîmâr bu şeb

Hamdîâsâ taleb-i vasla heveskâr olma

Çekme bir güle sebeb renc-i hezâr hâr bu şeb

Muhlisâ sînedeki veşm-i zümürrüdden geç

Olma bir nazraya minnet-keş-i eşrâr bu şeb

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 303.)