MUSTAFA, Telhisî-zâde Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1095/1683)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mustafa, Telhisî-zâde Mustafa Efendi olarak tanındı. Reisülküttâplık görevinde bulundu. 1095/1683 yılında vefat etti. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 962.

Kerim Resmî Ahmed b. İbrahim (1853). Halîfetü'r-Rüesâ. İstanbul: Takvimhâne-i Âmire Matbaası. 42.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB Yay.160.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.01.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler