MÜŞTÂK, Gürgüb-zâde Hacı Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Müştâk, Kayseri’nin köklü ve saygın ailelerinden Gübgüb-zâde Hacı Mustafa Ağa’nın oğludur. Doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Kayserili şair Şeyhî ile hem akraba hem de arkadaştır, hemen hemen ikisi de aynı tarihlerde doğmuş, aynı tarihlerde ölmüştür. Müştâk ve Şeyhî’nin şakalaşmaları, bahisleri, manzum tarihleri vardır. 1297/1880 tarihli bir tarih beyti ile Şeyhî, onun “kenef” yaptırdığını dahi söylemiştir. Bu bilgilere göre Müştâk, tahmînen 19. yüzyılın ilk çeyreği içinde doğmuş, aynı asrın son çeyreğinde de ölmüş olmalıdır. Şeyhî, mecmuasının 33. sayfasında Müştâk'tan “Gübgüb-zâde rıf’atlü Hacı Efendi” diye bahsettiğine göre Müştâk tahsilli veya rütbeli bir zattır. Babası Güpgüb-zâde Hacı Mustafa Ağa ve amcası Güpgüb-zâde Hacı Bekir Ağa’nın kurdukları Güpgüboğlu Vakfı'nın mütevellisi, idarecisidir.

Güpgüb-zâde Hacı Efendi’nin, Müştâk mahlası ile yazmış olduğu şiirlerini topladığı Mecmua'sı henüz elde değildir. Müştâk’ın şiirlerine dair örnekler, şair Şeyhî’nin Mecmua'sında bulunan ve içerisinde aruz kusurlarının da yer aldığı mısralardan ibarettir.

Kaynakça

Güven, Ahmet Emin (2000). Kayseri’de Yazma Mecmualar ve Muhtevâlarından Seçmeler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ATABEY KILIÇ
Yayın Tarihi: 20.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gönül âyînesin saldım bu şeb Mevlâ’ya hamd olsun

Hakîkat ma’denin buldum bu şeb Mevlâ’ya hamd olsun

***

Ricâl-i gaybdan olmış himmet yeter gayri

Hayâl-i hâtırına gelmeyem devlet yeter gayri

Yeter bîgânelerle üns-i ünsiyyet yeter gayri

Hemân Allâh’ı zikreyle bu musîbet yeter gayrı

***

Dilim cûş u hurûş eyler demâdem âb-ı engûrı

Ümîdim kesmezem senden zaîf bu bende-veş mûrı

Çekildim uzlete terk eyleyüp Lâhôri mâhôrı

Visâl-i yâr olur elbet irişdi vakt-i merhûnı

***

Efendisi kulunun suçunu afv itmek âdetdir

Ümidin kesme Hâlık’dan ne denlü bu sa’âdetdir

Hevâ-yı hevese uyma son encâmı nedâmetdir

Teşekkür eyle ey Müştâk sana mahz-ı inâyetdir


(Güven, Ahmet Emin (2000). Kayseri’de Yazma Mecmualar ve Muhtevâlarından Seçmeler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay. 95-96.)