NÂFİZ, Lâzikî-zâde Feyzullâh

(d. ?/? - ö. 1181/1767)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nâfiz, Osmanlı Devleti’nin kırk dokuzuncu şeyhülislamı İmam Mehmed Efendi’nin oğludur. Aile kökleri Amasya sancağına bağlı Ladik kasabasına dayanmaktadır (Özcan 1989: 651). “Lâzikî” lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir. 1130/1718’de müderris olan Nâfiz; Tebriz, Filibe ve Diyarbakır mollası ardından da Mekke ve İstanbul kadısı olmuş, 1177/1763’te Anadolu Kazaskerliğine getirilmiştir. Son görevi Rumeli kazaskerliğidir (Akbayır 1996: 535). Şair, bu göreve getirildikten kısa bir süre sonra 1181/1767’de vefat etmiştir. Nâfiz’in üç eseri tespit edilmiştir:

1. Dürretü’l-Muhâkemât: Ebû Muhammed Ganim El-Bağdadî’ye ait Dürretü'l-Muhâkemât fi Şerh-i Melceü’l-Kuzât inde Tercîhi’l-Beyyinât adlı eserin Türkçe tercümesidir. 26 bölümden oluşan Dürretü’l-Muhâkemât’ın her bölümünde İslam hukuku ile ilgili bir konu açıklanmıştır.

2. Letâ’ifü’l-Hayâl: Kaynaklarda söz edilmeyen Nâfiz’e ait Letâ’ifü’l-Hayâl adlı bu eser, bir şiir mecmuasıdır. 156 varaktan oluşan eserde "zülf, çeşm, dehân, zekan" gibi güzellik unsurları; "nâz, istignâ, tahammül, rakîb" gibi aşkın hâlleri, "gül-bülbül, şem-pervâne" mazmunları; ilkbahar ve sonbahar betimlemeleri; felekten şikâyet vb. konular yer alır. Bu konular, matla ve müfredat başlıkları altında (matla-ı çeşm, müfredât-ı çeşm…), Necâtî, Fûzûlî, Bâkî, Nef‘î, Sâbit, Neşâtî, Sabrî gibi şairlerin beyitleriyle örneklendirilmiştir. Eserde Nâfiz, zaman zaman kendi beyitlerine de yer vermiştir.

3. Dîvân: Tek nüshası İstanbul Üniversite Kütüphanesi T 550 numarada kayıtlıdır. 229 varaktan oluşan Dîvân’ın müellif hattı olduğu, esere Nâfiz'in torunu tarafından düşülen nottan anlaşılmaktadır. Bazı sayfaları eksik olan Dîvân yanlış dikilmiştir. Eserde tekrarlanan mısra/beyitler ve boş bırakılmış yerler olması sebebiyle Dîvân’ın şairin tashihinden geçmediği düşünülmektedir. Hemen her nazım şeklinde şiirlerin yer aldığı Dîvân’ın en geniş kısmını gazeller oluşturur. Dîvân doktora tezi olarak hazırlanmıştır (Demir 2008).

Daha çok âşıkâne gazeller söyleyen Nâfiz’in şiirlerinde halk söyleyişleri ve deyimlerle birlikte uzun tamlamalar, somutlayıcı anlatım ve örnekleme tekniğini kullanması onun Hint üslubundan etkilendiğini göstermektedir. Nâfiz Dîvânı, sarayda yapılan törenlere ve devrinin sosyal yaşamına dair bilgiler içermesiyle de önem kazanmaktadır. Şiirlerinde musiki terimlerine sık yer veren Nâfiz’in bazı gazelleri bestelenmiştir.

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Altunsu, Abdülkadir (1972). Osmanlı Şeyhülislâmları. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Bursalı Mehmed Tahir (2000). Osmanlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Danişmend, İsmail Hâmi (1971). Osmanlı Devlet Erkânı. İstanbul: Türkiye Yay.

Demir, Hiclâl (hzl.)(2008). Lâzikî-zâde Feyzullah Nâfiz ve Dîvânı (İnceleme-Metin-Özel Adlar Dizini). Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin. Devhatü’l-Meşâyih. Milli Kütüphane. Yz A 3681/1. vr. 80a-b.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi,Vekayiü’l-Fudalâ. İstanbul: Çağrı Yay.

Silahdar-zâde Mehmed Emin. Tezkiretü’ş-Şuarâ. Milli Kütüphane Mikrofilm Arşivi. No. 1357.

Şefkat. Tezkiretü’ş-Şuarâ. Milli Kütüphane Mikrofilm Arşivi. No. 1358.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR
Yayın Tarihi: 05.07.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Dîvân

Gazel

Gül bu dem neyler hezâr-ı nâle-perdâz olmasa

Eşk-i gül-gûnuyla evc-i hüsne dem-sâz olmasa

 

Dil açılmazdı dehânın görmedikce bâgda

Bülbül etmezdi niyâzı gonçede nâz olmasa

 

Dâne-i hâliyle murg-ı sabr olur muydu şikâr

Dâm-ı zülfü hîle-bâzın sihr-perdâz olmasa

 

Şem‘ine pervâne bî-pervâ olur hayret-zede

Gonçe-i sır şu‘le-i esrâra hem-râz olmasa

 

Eylemezdi nagme-i ‘uşşâk bir demde karâr

Nâfizâ sâz-ı niyâza perde şehnâz olmasa

(Demir, Hiclâl (hzl.)(2008). Lâzikî-zâde Feyzullah Nâfiz ve Dîvânı (İnceleme-Metin-Özel Adlar Dizini). Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 606-607).

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7440' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '119' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nafiz-lazikizade-feyzullah' (length=26)
   'M_ADI' => string 'NÂFİZ, Lâzikî-zâde Feyzullâh' (length=34)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nafiz lazikizade feyzullah divan şairi' (length=39)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1181' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1767' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '-' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Rumeli kazaskeri' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'rumeli kazaskeri' (length=16)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nâfiz, Osmanlı Devleti’nin kırk dokuzuncu şeyhülislamı İmam Mehmed Efendi’nin oğludur. Aile kökleri Amasya sancağına bağlı Ladik kasabasına dayanmaktadır (Özcan 1989: 651). “Lâzikî” lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir. 1130/1718’de müderris olan Nâfiz; Tebriz, Filibe ve Diyarbakır mollası ardından da Mekke ve İstanbul kadısı olmuş, 1177/1763’te Anadolu Kazaskerliğine getirilmiştir. Son görevi Rumeli kazaskerliğidir (Akbayır 1996: 535). Şair, b'... (length=2889)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nafiz osmanlı devletinin kırk dokuzuncu şeyhülislamı imam mehmed efendinin oğludur aile kökleri amasya sancağına bağlı ladik kasabasına dayanmaktadır özcan 1989 651 laziki lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir 1130 1718de müderris olan tebriz filibe ve diyarbakır mollası ardından mekke istanbul kadısı olmuş 1177 1763te anadolu kazaskerliğine getirilmiştir son görevi rumeli kazaskerliğidir akbayır 1996 535 şair bu göreve getirildikten kısa bir süre sonra 1181 1767d'... (length=2143)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Dîvân</strong></p> <p><strong>Gazel</strong></p> <p>Gül bu dem neyler hezâr-ı nâle-perdâz olmasa</p> <p>Eşk-i gül-gûnuyla evc-i hüsne dem-sâz olmasa</p> <p> </p> <p>Dil açılmazdı dehânın görmedikce bâgda</p> <p>Bülbül etmezdi niyâzı gonçede nâz olmasa</p> <p> </p> <p>Dâne-i hâliyle murg-ı sabr olur muydu şikâr</p> <p>Dâm-ı zülfü hîle-bâzın sihr-perdâz olmasa</p> <p> </p> <p>Şem‘ine pervâne bî-pervâ olur hayret-zede</p> <p>Gonçe-i sır şu‘le-i esr'... (length=840)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'divan gazel gül bu dem neyler hezarı naleperdaz olmasa eşki gülgünuyla evci hüsne demsaz dil açılmazdı dehanın görmedikce bagda bülbül etmezdi niyazı gonçede naz danei haliyle murgı sabr olur muydu şikar damı zülfü hilebazın sihrperdaz şemine pervane biperva hayretzede gonçei sır şulei esrara hemraz eylemezdi nagmei uşşak bir demde karar nafiza sazı niyaza perde şehnaz demir hiclal hzl 2008 lazikizade feyzullah nafiz ve divanı incelememetinözel adlar dizini doktora tezi ankar'... (length=544)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). <em>Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p>Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî</em>. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Altunsu, Abdülkadir (1972).<em> Osmanlı Şeyhülislâmları</em>. Ankara: Ayyıldız Matbaası.</p> <p>Bursalı Mehmed Tahir (2000). <em>Osmanlı Müellifleri</em>. Ankara: Bizim Büro Basımevi.</p> <p>Danişmend, İsmail Hâmi (1971).<em> Osmanlı De'... (length=1284)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay akbayır nuri 1996 mehmed süreyya sicilli osmani istanbul tarih vakfı yurt altunsu abdülkadir 1972 osmanlı şeyhülislamları ayyıldız matbaası bursalı tahir 2000 müellifleri bizim büro basımevi danişmend ismail hami 1971 devlet erkanı türkiye demir hiclal 2008 lazikizade feyzullah nafiz ve divanı incelememetinözel adlar dizini doktora tezi hacettepe üniversitesi erdem sadık 1994 ramiz adabı z'... (length=735)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nafiz lazikizade feyzullah divan şairi rumeli kazaskeri osmanlı devletinin kırk dokuzuncu şeyhülislamı imam mehmed efendinin oğludur aile kökleri amasya sancağına bağlı ladik kasabasına dayanmaktadır özcan 1989 651 laziki lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir 1130 1718de müderris olan tebriz filibe ve diyarbakır mollası ardından mekke istanbul kadısı olmuş 1177 1763te anadolu kazaskerliğine getirilmiştir son görevi kazaskerliğidir akbayır 1996 535 şair bu göreve ge'... (length=3193)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi hiclÂl demir' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-07-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1645' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7440' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '119' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nafiz-lazikizade-feyzullah' (length=26)
   'M_ADI' => string 'NÂFİZ, Lâzikî-zâde Feyzullâh' (length=34)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nafiz lazikizade feyzullah divan şairi' (length=39)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1181' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1767' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '-' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Rumeli kazaskeri' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'rumeli kazaskeri' (length=16)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nâfiz, Osmanlı Devleti’nin kırk dokuzuncu şeyhülislamı İmam Mehmed Efendi’nin oğludur. Aile kökleri Amasya sancağına bağlı Ladik kasabasına dayanmaktadır (Özcan 1989: 651). “Lâzikî” lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir. 1130/1718’de müderris olan Nâfiz; Tebriz, Filibe ve Diyarbakır mollası ardından da Mekke ve İstanbul kadısı olmuş, 1177/1763’te Anadolu Kazaskerliğine getirilmiştir. Son görevi Rumeli kazaskerliğidir (Akbayır 1996: 535). Şair, b'... (length=2889)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nafiz osmanlı devletinin kırk dokuzuncu şeyhülislamı imam mehmed efendinin oğludur aile kökleri amasya sancağına bağlı ladik kasabasına dayanmaktadır özcan 1989 651 laziki lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir 1130 1718de müderris olan tebriz filibe ve diyarbakır mollası ardından mekke istanbul kadısı olmuş 1177 1763te anadolu kazaskerliğine getirilmiştir son görevi rumeli kazaskerliğidir akbayır 1996 535 şair bu göreve getirildikten kısa bir süre sonra 1181 1767d'... (length=2143)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Dîvân</strong></p> <p><strong>Gazel</strong></p> <p>Gül bu dem neyler hezâr-ı nâle-perdâz olmasa</p> <p>Eşk-i gül-gûnuyla evc-i hüsne dem-sâz olmasa</p> <p> </p> <p>Dil açılmazdı dehânın görmedikce bâgda</p> <p>Bülbül etmezdi niyâzı gonçede nâz olmasa</p> <p> </p> <p>Dâne-i hâliyle murg-ı sabr olur muydu şikâr</p> <p>Dâm-ı zülfü hîle-bâzın sihr-perdâz olmasa</p> <p> </p> <p>Şem‘ine pervâne bî-pervâ olur hayret-zede</p> <p>Gonçe-i sır şu‘le-i esr'... (length=840)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'divan gazel gül bu dem neyler hezarı naleperdaz olmasa eşki gülgünuyla evci hüsne demsaz dil açılmazdı dehanın görmedikce bagda bülbül etmezdi niyazı gonçede naz danei haliyle murgı sabr olur muydu şikar damı zülfü hilebazın sihrperdaz şemine pervane biperva hayretzede gonçei sır şulei esrara hemraz eylemezdi nagmei uşşak bir demde karar nafiza sazı niyaza perde şehnaz demir hiclal hzl 2008 lazikizade feyzullah nafiz ve divanı incelememetinözel adlar dizini doktora tezi ankar'... (length=544)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). <em>Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p>Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî</em>. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Altunsu, Abdülkadir (1972).<em> Osmanlı Şeyhülislâmları</em>. Ankara: Ayyıldız Matbaası.</p> <p>Bursalı Mehmed Tahir (2000). <em>Osmanlı Müellifleri</em>. Ankara: Bizim Büro Basımevi.</p> <p>Danişmend, İsmail Hâmi (1971).<em> Osmanlı De'... (length=1284)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay akbayır nuri 1996 mehmed süreyya sicilli osmani istanbul tarih vakfı yurt altunsu abdülkadir 1972 osmanlı şeyhülislamları ayyıldız matbaası bursalı tahir 2000 müellifleri bizim büro basımevi danişmend ismail hami 1971 devlet erkanı türkiye demir hiclal 2008 lazikizade feyzullah nafiz ve divanı incelememetinözel adlar dizini doktora tezi hacettepe üniversitesi erdem sadık 1994 ramiz adabı z'... (length=735)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nafiz lazikizade feyzullah divan şairi rumeli kazaskeri osmanlı devletinin kırk dokuzuncu şeyhülislamı imam mehmed efendinin oğludur aile kökleri amasya sancağına bağlı ladik kasabasına dayanmaktadır özcan 1989 651 laziki lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir 1130 1718de müderris olan tebriz filibe ve diyarbakır mollası ardından mekke istanbul kadısı olmuş 1177 1763te anadolu kazaskerliğine getirilmiştir son görevi kazaskerliğidir akbayır 1996 535 şair bu göreve ge'... (length=3193)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi hiclÂl demir' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-07-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1645' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1767' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 7440 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=142)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1767' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1767' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7440' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '119' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nafiz-lazikizade-feyzullah' (length=26)
   'M_ADI' => string 'NÂFİZ, Lâzikî-zâde Feyzullâh' (length=34)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nafiz lazikizade feyzullah divan şairi' (length=39)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1181' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1767' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '-' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Rumeli kazaskeri' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'rumeli kazaskeri' (length=16)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nâfiz, Osmanlı Devleti’nin kırk dokuzuncu şeyhülislamı İmam Mehmed Efendi’nin oğludur. Aile kökleri Amasya sancağına bağlı Ladik kasabasına dayanmaktadır (Özcan 1989: 651). “Lâzikî” lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir. 1130/1718’de müderris olan Nâfiz; Tebriz, Filibe ve Diyarbakır mollası ardından da Mekke ve İstanbul kadısı olmuş, 1177/1763’te Anadolu Kazaskerliğine getirilmiştir. Son görevi Rumeli kazaskerliğidir (Akbayır 1996: 535). Şair, b'... (length=2889)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nafiz osmanlı devletinin kırk dokuzuncu şeyhülislamı imam mehmed efendinin oğludur aile kökleri amasya sancağına bağlı ladik kasabasına dayanmaktadır özcan 1989 651 laziki lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir 1130 1718de müderris olan tebriz filibe ve diyarbakır mollası ardından mekke istanbul kadısı olmuş 1177 1763te anadolu kazaskerliğine getirilmiştir son görevi rumeli kazaskerliğidir akbayır 1996 535 şair bu göreve getirildikten kısa bir süre sonra 1181 1767d'... (length=2143)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Dîvân</strong></p> <p><strong>Gazel</strong></p> <p>Gül bu dem neyler hezâr-ı nâle-perdâz olmasa</p> <p>Eşk-i gül-gûnuyla evc-i hüsne dem-sâz olmasa</p> <p> </p> <p>Dil açılmazdı dehânın görmedikce bâgda</p> <p>Bülbül etmezdi niyâzı gonçede nâz olmasa</p> <p> </p> <p>Dâne-i hâliyle murg-ı sabr olur muydu şikâr</p> <p>Dâm-ı zülfü hîle-bâzın sihr-perdâz olmasa</p> <p> </p> <p>Şem‘ine pervâne bî-pervâ olur hayret-zede</p> <p>Gonçe-i sır şu‘le-i esr'... (length=840)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'divan gazel gül bu dem neyler hezarı naleperdaz olmasa eşki gülgünuyla evci hüsne demsaz dil açılmazdı dehanın görmedikce bagda bülbül etmezdi niyazı gonçede naz danei haliyle murgı sabr olur muydu şikar damı zülfü hilebazın sihrperdaz şemine pervane biperva hayretzede gonçei sır şulei esrara hemraz eylemezdi nagmei uşşak bir demde karar nafiza sazı niyaza perde şehnaz demir hiclal hzl 2008 lazikizade feyzullah nafiz ve divanı incelememetinözel adlar dizini doktora tezi ankar'... (length=544)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). <em>Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p>Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî</em>. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Altunsu, Abdülkadir (1972).<em> Osmanlı Şeyhülislâmları</em>. Ankara: Ayyıldız Matbaası.</p> <p>Bursalı Mehmed Tahir (2000). <em>Osmanlı Müellifleri</em>. Ankara: Bizim Büro Basımevi.</p> <p>Danişmend, İsmail Hâmi (1971).<em> Osmanlı De'... (length=1284)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay akbayır nuri 1996 mehmed süreyya sicilli osmani istanbul tarih vakfı yurt altunsu abdülkadir 1972 osmanlı şeyhülislamları ayyıldız matbaası bursalı tahir 2000 müellifleri bizim büro basımevi danişmend ismail hami 1971 devlet erkanı türkiye demir hiclal 2008 lazikizade feyzullah nafiz ve divanı incelememetinözel adlar dizini doktora tezi hacettepe üniversitesi erdem sadık 1994 ramiz adabı z'... (length=735)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nafiz lazikizade feyzullah divan şairi rumeli kazaskeri osmanlı devletinin kırk dokuzuncu şeyhülislamı imam mehmed efendinin oğludur aile kökleri amasya sancağına bağlı ladik kasabasına dayanmaktadır özcan 1989 651 laziki lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir 1130 1718de müderris olan tebriz filibe ve diyarbakır mollası ardından mekke istanbul kadısı olmuş 1177 1763te anadolu kazaskerliğine getirilmiştir son görevi kazaskerliğidir akbayır 1996 535 şair bu göreve ge'... (length=3193)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi hiclÂl demir' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-07-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1645' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('rumeli kazaskeri' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 7440 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=156)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1767' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1767' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7440' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '119' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nafiz-lazikizade-feyzullah' (length=26)
   'M_ADI' => string 'NÂFİZ, Lâzikî-zâde Feyzullâh' (length=34)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nafiz lazikizade feyzullah divan şairi' (length=39)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1181' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1767' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '-' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Rumeli kazaskeri' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'rumeli kazaskeri' (length=16)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nâfiz, Osmanlı Devleti’nin kırk dokuzuncu şeyhülislamı İmam Mehmed Efendi’nin oğludur. Aile kökleri Amasya sancağına bağlı Ladik kasabasına dayanmaktadır (Özcan 1989: 651). “Lâzikî” lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir. 1130/1718’de müderris olan Nâfiz; Tebriz, Filibe ve Diyarbakır mollası ardından da Mekke ve İstanbul kadısı olmuş, 1177/1763’te Anadolu Kazaskerliğine getirilmiştir. Son görevi Rumeli kazaskerliğidir (Akbayır 1996: 535). Şair, b'... (length=2889)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nafiz osmanlı devletinin kırk dokuzuncu şeyhülislamı imam mehmed efendinin oğludur aile kökleri amasya sancağına bağlı ladik kasabasına dayanmaktadır özcan 1989 651 laziki lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir 1130 1718de müderris olan tebriz filibe ve diyarbakır mollası ardından mekke istanbul kadısı olmuş 1177 1763te anadolu kazaskerliğine getirilmiştir son görevi rumeli kazaskerliğidir akbayır 1996 535 şair bu göreve getirildikten kısa bir süre sonra 1181 1767d'... (length=2143)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Dîvân</strong></p> <p><strong>Gazel</strong></p> <p>Gül bu dem neyler hezâr-ı nâle-perdâz olmasa</p> <p>Eşk-i gül-gûnuyla evc-i hüsne dem-sâz olmasa</p> <p> </p> <p>Dil açılmazdı dehânın görmedikce bâgda</p> <p>Bülbül etmezdi niyâzı gonçede nâz olmasa</p> <p> </p> <p>Dâne-i hâliyle murg-ı sabr olur muydu şikâr</p> <p>Dâm-ı zülfü hîle-bâzın sihr-perdâz olmasa</p> <p> </p> <p>Şem‘ine pervâne bî-pervâ olur hayret-zede</p> <p>Gonçe-i sır şu‘le-i esr'... (length=840)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'divan gazel gül bu dem neyler hezarı naleperdaz olmasa eşki gülgünuyla evci hüsne demsaz dil açılmazdı dehanın görmedikce bagda bülbül etmezdi niyazı gonçede naz danei haliyle murgı sabr olur muydu şikar damı zülfü hilebazın sihrperdaz şemine pervane biperva hayretzede gonçei sır şulei esrara hemraz eylemezdi nagmei uşşak bir demde karar nafiza sazı niyaza perde şehnaz demir hiclal hzl 2008 lazikizade feyzullah nafiz ve divanı incelememetinözel adlar dizini doktora tezi ankar'... (length=544)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). <em>Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p>Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî</em>. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Altunsu, Abdülkadir (1972).<em> Osmanlı Şeyhülislâmları</em>. Ankara: Ayyıldız Matbaası.</p> <p>Bursalı Mehmed Tahir (2000). <em>Osmanlı Müellifleri</em>. Ankara: Bizim Büro Basımevi.</p> <p>Danişmend, İsmail Hâmi (1971).<em> Osmanlı De'... (length=1284)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay akbayır nuri 1996 mehmed süreyya sicilli osmani istanbul tarih vakfı yurt altunsu abdülkadir 1972 osmanlı şeyhülislamları ayyıldız matbaası bursalı tahir 2000 müellifleri bizim büro basımevi danişmend ismail hami 1971 devlet erkanı türkiye demir hiclal 2008 lazikizade feyzullah nafiz ve divanı incelememetinözel adlar dizini doktora tezi hacettepe üniversitesi erdem sadık 1994 ramiz adabı z'... (length=735)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nafiz lazikizade feyzullah divan şairi rumeli kazaskeri osmanlı devletinin kırk dokuzuncu şeyhülislamı imam mehmed efendinin oğludur aile kökleri amasya sancağına bağlı ladik kasabasına dayanmaktadır özcan 1989 651 laziki lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir 1130 1718de müderris olan tebriz filibe ve diyarbakır mollası ardından mekke istanbul kadısı olmuş 1177 1763te anadolu kazaskerliğine getirilmiştir son görevi kazaskerliğidir akbayır 1996 535 şair bu göreve ge'... (length=3193)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi hiclÂl demir' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-07-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1645' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 7440 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1767' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1767' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '7440' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '119' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nafiz-lazikizade-feyzullah' (length=26)
   'M_ADI' => string 'NÂFİZ, Lâzikî-zâde Feyzullâh' (length=34)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nafiz lazikizade feyzullah divan şairi' (length=39)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1181' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1767' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '-' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Rumeli kazaskeri' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'rumeli kazaskeri' (length=16)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nâfiz, Osmanlı Devleti’nin kırk dokuzuncu şeyhülislamı İmam Mehmed Efendi’nin oğludur. Aile kökleri Amasya sancağına bağlı Ladik kasabasına dayanmaktadır (Özcan 1989: 651). “Lâzikî” lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir. 1130/1718’de müderris olan Nâfiz; Tebriz, Filibe ve Diyarbakır mollası ardından da Mekke ve İstanbul kadısı olmuş, 1177/1763’te Anadolu Kazaskerliğine getirilmiştir. Son görevi Rumeli kazaskerliğidir (Akbayır 1996: 535). Şair, b'... (length=2889)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nafiz osmanlı devletinin kırk dokuzuncu şeyhülislamı imam mehmed efendinin oğludur aile kökleri amasya sancağına bağlı ladik kasabasına dayanmaktadır özcan 1989 651 laziki lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir 1130 1718de müderris olan tebriz filibe ve diyarbakır mollası ardından mekke istanbul kadısı olmuş 1177 1763te anadolu kazaskerliğine getirilmiştir son görevi rumeli kazaskerliğidir akbayır 1996 535 şair bu göreve getirildikten kısa bir süre sonra 1181 1767d'... (length=2143)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Dîvân</strong></p> <p><strong>Gazel</strong></p> <p>Gül bu dem neyler hezâr-ı nâle-perdâz olmasa</p> <p>Eşk-i gül-gûnuyla evc-i hüsne dem-sâz olmasa</p> <p> </p> <p>Dil açılmazdı dehânın görmedikce bâgda</p> <p>Bülbül etmezdi niyâzı gonçede nâz olmasa</p> <p> </p> <p>Dâne-i hâliyle murg-ı sabr olur muydu şikâr</p> <p>Dâm-ı zülfü hîle-bâzın sihr-perdâz olmasa</p> <p> </p> <p>Şem‘ine pervâne bî-pervâ olur hayret-zede</p> <p>Gonçe-i sır şu‘le-i esr'... (length=840)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'divan gazel gül bu dem neyler hezarı naleperdaz olmasa eşki gülgünuyla evci hüsne demsaz dil açılmazdı dehanın görmedikce bagda bülbül etmezdi niyazı gonçede naz danei haliyle murgı sabr olur muydu şikar damı zülfü hilebazın sihrperdaz şemine pervane biperva hayretzede gonçei sır şulei esrara hemraz eylemezdi nagmei uşşak bir demde karar nafiza sazı niyaza perde şehnaz demir hiclal hzl 2008 lazikizade feyzullah nafiz ve divanı incelememetinözel adlar dizini doktora tezi ankar'... (length=544)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). <em>Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p>Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî</em>. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Altunsu, Abdülkadir (1972).<em> Osmanlı Şeyhülislâmları</em>. Ankara: Ayyıldız Matbaası.</p> <p>Bursalı Mehmed Tahir (2000). <em>Osmanlı Müellifleri</em>. Ankara: Bizim Büro Basımevi.</p> <p>Danişmend, İsmail Hâmi (1971).<em> Osmanlı De'... (length=1284)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'abdülkadiroğlu abdülkerim hzl 1999 beliğ nuhbetülasar lizeyli zübdetileşar ankara akm yay akbayır nuri 1996 mehmed süreyya sicilli osmani istanbul tarih vakfı yurt altunsu abdülkadir 1972 osmanlı şeyhülislamları ayyıldız matbaası bursalı tahir 2000 müellifleri bizim büro basımevi danişmend ismail hami 1971 devlet erkanı türkiye demir hiclal 2008 lazikizade feyzullah nafiz ve divanı incelememetinözel adlar dizini doktora tezi hacettepe üniversitesi erdem sadık 1994 ramiz adabı z'... (length=735)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nafiz lazikizade feyzullah divan şairi rumeli kazaskeri osmanlı devletinin kırk dokuzuncu şeyhülislamı imam mehmed efendinin oğludur aile kökleri amasya sancağına bağlı ladik kasabasına dayanmaktadır özcan 1989 651 laziki lakabının da buradan geldiği düşünülmektedir 1130 1718de müderris olan tebriz filibe ve diyarbakır mollası ardından mekke istanbul kadısı olmuş 1177 1763te anadolu kazaskerliğine getirilmiştir son görevi kazaskerliğidir akbayır 1996 535 şair bu göreve ge'... (length=3193)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi hiclÂl demir' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-07-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1645' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('nafiz lazikizade feyzullah divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 7440 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=176)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1767' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1767' (length=4)