NÂ’İL, Abürrahîm Nâ’il Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Abdürrahim Nâ’il Efendi olarak tanındı. Abdürrahim, Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 64)’nin şairler dizininde Abdülkerim olarak yazılmıştır. Öğrenimini bitirdikten sonra Rumeli kasabalarında kadılık yaptı. Sultan III. Selim devri (1789/1807) şairlerindendir. Vefat tarihi bilinmemektedir. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Silahdâr-zâde (vr. 6a) ve Şefkat (Kılıç yty.: 135) tezkirelerinde bir gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1223.

Değirmencioğlu, Saliha (2006). “Nâil”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 498.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 315.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 01.06.2014]. 135.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 64, 1001.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Nâilî Abdürrahim Efendi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 500.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.06.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hat-ı reyhânı ile bâg-ı ruhsârı çiçeklenmiş

Harîm-i hüsnü gûyâ leşker-i hatla beneklenmiş

Dökülmüş zîr-i fesden ebruvânı üzre kâküller

Helâk-i ehl-i aşka gamzesiyle müştereklenmiş

Yine uşşâk-ı bî-berg ü nevâyı dâg-dâr etdi

O şâh-ı evc-i istignâ nühüfte bûseliklenmiş

Ruh-ı alin gören püskürme benlerle kıyâs eyler

Kumâş-ı hüsnü bendergâh-ı aşk içre beneklenmiş

Şikâf-ı pîrehenden arz edip âyîne-i hûbun

Dedi bir kâse-i fagfûrdur hayfâ direklenmiş

Mey-âşâmân-ı aşkın hırmen-i sabrın verir bâde

Hevâyî almış ol şûh-ı tenük-meşreb fişeklenmiş

Olaldan Şehdi-i şîrîn-edâya pey-rev ey Nâ’il

Letâfet-yâb olup eş‘âr-ı pâkîzen nemeklenmiş

(Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 01.06.2014]. 135).