NAʻÎMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Naʻîmî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak şairin tertip ettiği ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde bulunan şiir mecmuasında (T 3725) kendisinin de bazı manzumeleri yer almaktadır. Bunlardan bazılarını tarih manzumeleri teşkil etmekte olup en geç tarihlisi 988/1580-81’dir. Bu da Naʻîmî’nin bu tarihte hayatta olduğunu göstermektedir. 

Kaynakça

Mecmûa-i Eşâr. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi “T 3725”.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 02.08.2021
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel  

Gördi üftâdesini bildi ne hâletdür bu

Râh-ı ʻaşk içre düşen ʻâşıka râhatdur bu

 

Haste-i hicrüñem öldüm meded ey yâr didüm

Ol tabîb-i dil ü cân didi ne ʻilletdür bu

 

Rûy-ı zerd ile dür-i eşkü[ñi] ʻarz it didiler

Daʻviye maʻni vü hem ʻâşıka sûretdür bu

 

Şimdi üftâdeligüm rıfʻata tebdîl oldı

Hâk-i pâyüñe irişdüm ne saʻâdetdür bu

 

Beni yollarda görüp esbine basdurdı o şûh

Ey Naʻîmî didiler saña saʻâdetdür bu

Mecmûa-i Eşâr. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi “T 3725”. vr. 85b.