NÂYÂB, Şerîf Mehmed Bey

(d. ?/? - ö. 1248/1832)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl Adı Şerîf Mehmed Bey'dir. Tahvil Kalemi'nden yetişerek 1228/1813 tarihinde Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn hulefası sınıfına ilhak olunup hâcegân sınıfına dahil oldu. Seyyid Mehmed Pertev Efendi'den Farsça ve şiir fennini tahsil etti. Sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu. 1244/1828 yılında Mora Tahrîrcisi oldu, orada bir buçuk sene kadar görev yaptı. İstanbul'a dönüp uzlete çekildi. Üsküdar dışında Merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ömrünün son yıllarını geçirdi. Hacca gitmeye niyet etmiş iken hac mevsimine yetişemeden 1248/1832 senesinde İstanbul'da bu çiftliğinde vefat etti ve Erenköy civarında Merdivenköyü Mezarlığı'na defnedildi.

Sicill-i Osmânî'ye göre kâtip ve şairdir (Mehmed Süreyya 1311: 540). Fatîn'e göre ise mahlası gibi şiirleri de azdır ve bir kısmı da kaybolmuştur (1271: 396).

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Haste-i la'l-i lebin tîmâra itmez iltifât

Mest-i aşkın hâne-i hammâra itmez iltifât

Gâh olur Kays eylemez ruhsâr-ı Leylâ'ya nigâh

Deşt-peymâ-yı cünûn gülzâra itmez iltifât

Düşmez elbet kayd-ı dehre rızkına kâni' olan

Bak hümâlar dâm-ı çîne-dâra itmez iltifât

Degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çâk çâk

Şâne zülf-i sûret-i dîvâra itmez iltifât

Gerçi kim taltîf ider her âşıka dirler o şûh

Neyleyim Nâyâb-ı mihnet-kâra itmez iltifât

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 395.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10737' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3822' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nayab-serif-mehmed-bey' (length=22)
   'M_ADI' => string 'NÂYÂB, Şerîf Mehmed Bey' (length=27)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nayab şerif mehmed bey divan şairi' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1248' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1832' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kapı Kethüdası' (length=17)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kapı kethüdası' (length=17)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl Adı Şerîf Mehmed Bey'dir. Tahvil Kalemi'nden yetişerek 1228/1813 tarihinde Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn hulefası sınıfına ilhak olunup hâcegân sınıfına dahil oldu. Seyyid Mehmed Pertev Efendi'den Farsça ve şiir fennini tahsil etti. Sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu. 1244/1828 yılında Mora Tahrîrcisi oldu, orada bir buçuk sene kadar görev yaptı. İstanbul'a dönüp uzlete çekildi. Üsküdar dışında Merdivenköyü yakınında satın aldığı '... (length=942)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı şerif mehmed beydir tahvil kaleminden yetişerek 1228 1813 tarihinde amedii divanı hümayün hulefası sınıfına ilhak olunup hacegan dahil oldu seyyid pertev efendiden farsça ve şiir fennini tahsil etti sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu 1244 1828 yılında mora tahrircisi orada bir buçuk sene kadar görev yaptı istanbula dönüp uzlete çekildi üsküdar dışında merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ömrünün son yıllarını geçirdi '... (length=791)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Haste-i la'l-i lebin tîmâra itmez iltifât</p> <p>Mest-i aşkın hâne-i hammâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gâh olur Kays eylemez ruhsâr-ı Leylâ'ya nigâh</p> <p>Deşt-peymâ-yı cünûn gülzâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Düşmez elbet kayd-ı dehre rızkına kâni' olan</p> <p>Bak hümâlar dâm-ı çîne-dâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çâk çâk</p> <p>Şâne zülf-i sûret-i dîvâra itmez il'... (length=732)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel hastei lali lebin timara itmez iltifat mesti aşkın hanei hammara gah olur kays eylemez ruhsarı leylaya nigah deştpeymayı cünün gülzara düşmez elbet kaydı dehre rızkına kani olan bak hümalar damı çinedara degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çak şane zülfi süreti divara gerçi kim taltif ider aşıka dirler o şüh neyleyim nayabı mihnetkara fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul 395' (length=423)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ârif Hikmet. Â<em>rif Hikmet Tezkiresi.</em> Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.</p> <p>Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul.</p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. IV. İstanbul.</p>' (length=261)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arif hikmet tezkiresi millet kütüphanesi ali emiri tarih kısmı no 789 fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul mehmed süreyya 1311 sicilli osmani c ıv' (length=160)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nayab şerif mehmed bey divan şairi kapı kethüdası asıl adı beydir tahvil kaleminden yetişerek 1228 1813 tarihinde amedii divanı hümayün hulefası sınıfına ilhak olunup hacegan dahil oldu seyyid pertev efendiden farsça ve şiir fennini tahsil etti sonra bazı vezirlerin kethudalığı görevinde bulundu 1244 1828 yılında mora tahrircisi orada bir buçuk sene kadar görev yaptı istanbula dönüp uzlete çekildi üsküdar dışında merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ö'... (length=1319)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-01' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '970' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10737' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3822' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nayab-serif-mehmed-bey' (length=22)
   'M_ADI' => string 'NÂYÂB, Şerîf Mehmed Bey' (length=27)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nayab şerif mehmed bey divan şairi' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1248' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1832' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kapı Kethüdası' (length=17)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kapı kethüdası' (length=17)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl Adı Şerîf Mehmed Bey'dir. Tahvil Kalemi'nden yetişerek 1228/1813 tarihinde Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn hulefası sınıfına ilhak olunup hâcegân sınıfına dahil oldu. Seyyid Mehmed Pertev Efendi'den Farsça ve şiir fennini tahsil etti. Sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu. 1244/1828 yılında Mora Tahrîrcisi oldu, orada bir buçuk sene kadar görev yaptı. İstanbul'a dönüp uzlete çekildi. Üsküdar dışında Merdivenköyü yakınında satın aldığı '... (length=942)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı şerif mehmed beydir tahvil kaleminden yetişerek 1228 1813 tarihinde amedii divanı hümayün hulefası sınıfına ilhak olunup hacegan dahil oldu seyyid pertev efendiden farsça ve şiir fennini tahsil etti sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu 1244 1828 yılında mora tahrircisi orada bir buçuk sene kadar görev yaptı istanbula dönüp uzlete çekildi üsküdar dışında merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ömrünün son yıllarını geçirdi '... (length=791)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Haste-i la'l-i lebin tîmâra itmez iltifât</p> <p>Mest-i aşkın hâne-i hammâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gâh olur Kays eylemez ruhsâr-ı Leylâ'ya nigâh</p> <p>Deşt-peymâ-yı cünûn gülzâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Düşmez elbet kayd-ı dehre rızkına kâni' olan</p> <p>Bak hümâlar dâm-ı çîne-dâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çâk çâk</p> <p>Şâne zülf-i sûret-i dîvâra itmez il'... (length=732)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel hastei lali lebin timara itmez iltifat mesti aşkın hanei hammara gah olur kays eylemez ruhsarı leylaya nigah deştpeymayı cünün gülzara düşmez elbet kaydı dehre rızkına kani olan bak hümalar damı çinedara degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çak şane zülfi süreti divara gerçi kim taltif ider aşıka dirler o şüh neyleyim nayabı mihnetkara fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul 395' (length=423)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ârif Hikmet. Â<em>rif Hikmet Tezkiresi.</em> Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.</p> <p>Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul.</p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. IV. İstanbul.</p>' (length=261)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arif hikmet tezkiresi millet kütüphanesi ali emiri tarih kısmı no 789 fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul mehmed süreyya 1311 sicilli osmani c ıv' (length=160)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nayab şerif mehmed bey divan şairi kapı kethüdası asıl adı beydir tahvil kaleminden yetişerek 1228 1813 tarihinde amedii divanı hümayün hulefası sınıfına ilhak olunup hacegan dahil oldu seyyid pertev efendiden farsça ve şiir fennini tahsil etti sonra bazı vezirlerin kethudalığı görevinde bulundu 1244 1828 yılında mora tahrircisi orada bir buçuk sene kadar görev yaptı istanbula dönüp uzlete çekildi üsküdar dışında merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ö'... (length=1319)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-01' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '970' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1832' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10737 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1832' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1832' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10737' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3822' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nayab-serif-mehmed-bey' (length=22)
   'M_ADI' => string 'NÂYÂB, Şerîf Mehmed Bey' (length=27)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nayab şerif mehmed bey divan şairi' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1248' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1832' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kapı Kethüdası' (length=17)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kapı kethüdası' (length=17)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl Adı Şerîf Mehmed Bey'dir. Tahvil Kalemi'nden yetişerek 1228/1813 tarihinde Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn hulefası sınıfına ilhak olunup hâcegân sınıfına dahil oldu. Seyyid Mehmed Pertev Efendi'den Farsça ve şiir fennini tahsil etti. Sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu. 1244/1828 yılında Mora Tahrîrcisi oldu, orada bir buçuk sene kadar görev yaptı. İstanbul'a dönüp uzlete çekildi. Üsküdar dışında Merdivenköyü yakınında satın aldığı '... (length=942)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı şerif mehmed beydir tahvil kaleminden yetişerek 1228 1813 tarihinde amedii divanı hümayün hulefası sınıfına ilhak olunup hacegan dahil oldu seyyid pertev efendiden farsça ve şiir fennini tahsil etti sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu 1244 1828 yılında mora tahrircisi orada bir buçuk sene kadar görev yaptı istanbula dönüp uzlete çekildi üsküdar dışında merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ömrünün son yıllarını geçirdi '... (length=791)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Haste-i la'l-i lebin tîmâra itmez iltifât</p> <p>Mest-i aşkın hâne-i hammâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gâh olur Kays eylemez ruhsâr-ı Leylâ'ya nigâh</p> <p>Deşt-peymâ-yı cünûn gülzâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Düşmez elbet kayd-ı dehre rızkına kâni' olan</p> <p>Bak hümâlar dâm-ı çîne-dâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çâk çâk</p> <p>Şâne zülf-i sûret-i dîvâra itmez il'... (length=732)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel hastei lali lebin timara itmez iltifat mesti aşkın hanei hammara gah olur kays eylemez ruhsarı leylaya nigah deştpeymayı cünün gülzara düşmez elbet kaydı dehre rızkına kani olan bak hümalar damı çinedara degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çak şane zülfi süreti divara gerçi kim taltif ider aşıka dirler o şüh neyleyim nayabı mihnetkara fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul 395' (length=423)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ârif Hikmet. Â<em>rif Hikmet Tezkiresi.</em> Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.</p> <p>Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul.</p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. IV. İstanbul.</p>' (length=261)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arif hikmet tezkiresi millet kütüphanesi ali emiri tarih kısmı no 789 fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul mehmed süreyya 1311 sicilli osmani c ıv' (length=160)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nayab şerif mehmed bey divan şairi kapı kethüdası asıl adı beydir tahvil kaleminden yetişerek 1228 1813 tarihinde amedii divanı hümayün hulefası sınıfına ilhak olunup hacegan dahil oldu seyyid pertev efendiden farsça ve şiir fennini tahsil etti sonra bazı vezirlerin kethudalığı görevinde bulundu 1244 1828 yılında mora tahrircisi orada bir buçuk sene kadar görev yaptı istanbula dönüp uzlete çekildi üsküdar dışında merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ö'... (length=1319)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-01' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '970' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('kapı kethüdası' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10737 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=158)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1832' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1832' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10737' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3822' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nayab-serif-mehmed-bey' (length=22)
   'M_ADI' => string 'NÂYÂB, Şerîf Mehmed Bey' (length=27)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nayab şerif mehmed bey divan şairi' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1248' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1832' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kapı Kethüdası' (length=17)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kapı kethüdası' (length=17)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl Adı Şerîf Mehmed Bey'dir. Tahvil Kalemi'nden yetişerek 1228/1813 tarihinde Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn hulefası sınıfına ilhak olunup hâcegân sınıfına dahil oldu. Seyyid Mehmed Pertev Efendi'den Farsça ve şiir fennini tahsil etti. Sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu. 1244/1828 yılında Mora Tahrîrcisi oldu, orada bir buçuk sene kadar görev yaptı. İstanbul'a dönüp uzlete çekildi. Üsküdar dışında Merdivenköyü yakınında satın aldığı '... (length=942)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı şerif mehmed beydir tahvil kaleminden yetişerek 1228 1813 tarihinde amedii divanı hümayün hulefası sınıfına ilhak olunup hacegan dahil oldu seyyid pertev efendiden farsça ve şiir fennini tahsil etti sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu 1244 1828 yılında mora tahrircisi orada bir buçuk sene kadar görev yaptı istanbula dönüp uzlete çekildi üsküdar dışında merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ömrünün son yıllarını geçirdi '... (length=791)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Haste-i la'l-i lebin tîmâra itmez iltifât</p> <p>Mest-i aşkın hâne-i hammâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gâh olur Kays eylemez ruhsâr-ı Leylâ'ya nigâh</p> <p>Deşt-peymâ-yı cünûn gülzâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Düşmez elbet kayd-ı dehre rızkına kâni' olan</p> <p>Bak hümâlar dâm-ı çîne-dâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çâk çâk</p> <p>Şâne zülf-i sûret-i dîvâra itmez il'... (length=732)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel hastei lali lebin timara itmez iltifat mesti aşkın hanei hammara gah olur kays eylemez ruhsarı leylaya nigah deştpeymayı cünün gülzara düşmez elbet kaydı dehre rızkına kani olan bak hümalar damı çinedara degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çak şane zülfi süreti divara gerçi kim taltif ider aşıka dirler o şüh neyleyim nayabı mihnetkara fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul 395' (length=423)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ârif Hikmet. Â<em>rif Hikmet Tezkiresi.</em> Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.</p> <p>Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul.</p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. IV. İstanbul.</p>' (length=261)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arif hikmet tezkiresi millet kütüphanesi ali emiri tarih kısmı no 789 fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul mehmed süreyya 1311 sicilli osmani c ıv' (length=160)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nayab şerif mehmed bey divan şairi kapı kethüdası asıl adı beydir tahvil kaleminden yetişerek 1228 1813 tarihinde amedii divanı hümayün hulefası sınıfına ilhak olunup hacegan dahil oldu seyyid pertev efendiden farsça ve şiir fennini tahsil etti sonra bazı vezirlerin kethudalığı görevinde bulundu 1244 1828 yılında mora tahrircisi orada bir buçuk sene kadar görev yaptı istanbula dönüp uzlete çekildi üsküdar dışında merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ö'... (length=1319)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-01' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '970' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 5 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10737 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1832' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1832' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10737' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3822' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nayab-serif-mehmed-bey' (length=22)
   'M_ADI' => string 'NÂYÂB, Şerîf Mehmed Bey' (length=27)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nayab şerif mehmed bey divan şairi' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1248' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1832' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kapı Kethüdası' (length=17)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kapı kethüdası' (length=17)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl Adı Şerîf Mehmed Bey'dir. Tahvil Kalemi'nden yetişerek 1228/1813 tarihinde Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn hulefası sınıfına ilhak olunup hâcegân sınıfına dahil oldu. Seyyid Mehmed Pertev Efendi'den Farsça ve şiir fennini tahsil etti. Sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu. 1244/1828 yılında Mora Tahrîrcisi oldu, orada bir buçuk sene kadar görev yaptı. İstanbul'a dönüp uzlete çekildi. Üsküdar dışında Merdivenköyü yakınında satın aldığı '... (length=942)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı şerif mehmed beydir tahvil kaleminden yetişerek 1228 1813 tarihinde amedii divanı hümayün hulefası sınıfına ilhak olunup hacegan dahil oldu seyyid pertev efendiden farsça ve şiir fennini tahsil etti sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu 1244 1828 yılında mora tahrircisi orada bir buçuk sene kadar görev yaptı istanbula dönüp uzlete çekildi üsküdar dışında merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ömrünün son yıllarını geçirdi '... (length=791)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Haste-i la'l-i lebin tîmâra itmez iltifât</p> <p>Mest-i aşkın hâne-i hammâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gâh olur Kays eylemez ruhsâr-ı Leylâ'ya nigâh</p> <p>Deşt-peymâ-yı cünûn gülzâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Düşmez elbet kayd-ı dehre rızkına kâni' olan</p> <p>Bak hümâlar dâm-ı çîne-dâra itmez iltifât</p> <p>&nbsp;</p> <p>Degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çâk çâk</p> <p>Şâne zülf-i sûret-i dîvâra itmez il'... (length=732)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel hastei lali lebin timara itmez iltifat mesti aşkın hanei hammara gah olur kays eylemez ruhsarı leylaya nigah deştpeymayı cünün gülzara düşmez elbet kaydı dehre rızkına kani olan bak hümalar damı çinedara degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çak şane zülfi süreti divara gerçi kim taltif ider aşıka dirler o şüh neyleyim nayabı mihnetkara fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul 395' (length=423)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ârif Hikmet. Â<em>rif Hikmet Tezkiresi.</em> Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.</p> <p>Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul.</p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. IV. İstanbul.</p>' (length=261)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arif hikmet tezkiresi millet kütüphanesi ali emiri tarih kısmı no 789 fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul mehmed süreyya 1311 sicilli osmani c ıv' (length=160)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nayab şerif mehmed bey divan şairi kapı kethüdası asıl adı beydir tahvil kaleminden yetişerek 1228 1813 tarihinde amedii divanı hümayün hulefası sınıfına ilhak olunup hacegan dahil oldu seyyid pertev efendiden farsça ve şiir fennini tahsil etti sonra bazı vezirlerin kethudalığı görevinde bulundu 1244 1828 yılında mora tahrircisi orada bir buçuk sene kadar görev yaptı istanbula dönüp uzlete çekildi üsküdar dışında merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ö'... (length=1319)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-01' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '970' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('nayab şerif mehmed bey divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10737 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=174)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1832' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1832' (length=4)