NAZÎF, Bostancıbaşı-zâde Halife Nazîf Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilinenler Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 428)’nın anlattıklarından ibarettir. Buna göre adı Nâzîf’tir. Bostancıbaşı-zâde Halife Nazîf Bey olarak tanındı. Enderun’da yetişti. Sultan III. Selim devri (1789-1807) şairlerindendir. Vefat tarihi bilinmemektedir. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Atâ (Arslan 2010: 428-429)’da iki matlaı ile bir kıt‘ası yer almaktadır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 428-429.

Cunbur, Müjgân (2006). “Nazîf”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 554.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1077.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Müfred

Hoşâ ol nâme-i ser-beste kim dildârdan geldi

Dahi açılmadık bir goncadır gülzârdan geldi

Velehû

Bakmam cemâl-i hûba hat-ı müşg-bârsız

Çıkmaz kitâb-ı mihr-i mahabbet kenârsız

Velehû Kıt‘a

Leylî-i zülfün dil-i Mecnûn olur dîvânesi

Murg-ı aşkın mû-be-mû zencîrdendir lânesi

Gonca-i sad-berg-i bâg-ı vuslat ol bârî hemân

Ey hezârân âşıka yüz virmeyen bir dânesi

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 428-429).