NAZÎF, Enderûnî Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Hacegandan İsmail Efendi’nin oğludur. III. Sultan Selim devri şairlerindendir. Es’ad’ın verdiği bilgiye göre (Oğraş 2001: 180), III. Selim zamanında sarayda önce Hane-i Kiler’e, daha sonra da kahvecibaşı Rüstem Ağa ile tanışıklığı sebebiyle Has Oda’ya alındı. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Tuhfe'de, şairle ilgili verilen biyografik bilgi doğru olmakla birlikte; "Nazîf, Enderunî Mustafa" ile Ata Tarihinde bahsedilen (1293: 301) Sultan II. Murad dönemi şairi "Nazîf, Mustafa" (ö. 1240) ile karıştırılarmış ve bu şairin "olur" redifli gazeli Enderûnî Mustafa'nın olarak verilmiştir (Kurnaz vd. 2001: 1076). "Olur" redifli bu gazel, Fatin'de de (Çifci:410) "Nazîf, Mustafa"ya ait gösterilmiştir. Bu sebeple, Enderûnî Nazîf'e ait elde şiir örneği bulunmamaktadır. Tuhfe'de, şairle ilgili Âkif tezkiresinin kaynak olarak gösterilmesi de yanlıştır. Çünkü bu tezkirede Enderunî Mustafa ile ilgili bir bilgi yoktur. 

Kaynakça

Çifçi, Ömer. Fatîn Davud Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf. [Erişim tarihi:04.02.2015]. 410.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1076.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi veBâğçe-i Safâ-Endûz’u, İnceleme-Metin. Ankara: KT B, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. ekitap.kulturturizmgov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf?0. [Erişim tarihi:04.02.2015]. 180.

Tayyarzâde Ahmed Atâ (1293). Târih-i Atâ. C.4. İstanbul. 301.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 14.02.2015
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler