NAZÎF, Kâmilî-zâde Seyyid Mustafa Nazîf

(d. ?/? - ö. 1252/1836)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa Nazîf’tir. Ricalden Kâmilî Efendi’nin oğludur. Kâmilî-zâde sanıyla tanındı. Enderunda yetişip kiler kethüdası oldu. Bu görevden ayrıldıktan sonra hacegân sınıfına dâhil olup 1222/1807’de esham muhasebecisi vekili, sonra da arpa emini oldu. Diğer bazı devlet görevlerinde bulunarak 1235/1820’de Halep’e sonra da Mısır’a memuren gitti. Sonra nüzül emini olup Receb 1237/Mart 1821’de ikamete gönderildi. Serbest bırakıldıktan sonra 1246/1830’da Haremeyen muhasebecisi olup 1247/1831’de memuren Mısır’a gönderildi. Ramazan 1249/ Ocak 1834’te Mısır kapıkethüdası oldu. Cemaziyelevvel 1252/Ağustos 1836’da vefat etti.

Oğlu Nâif Mehmed Bey Daire-i Hümâyûndan mahrec iken kendisinden evvel 1250/1834 yılında vefat etti. Yahya Efendi Tekke’sine defnedildi. Diğer oğlu Müfid Bey’dir.

II. Mahmûd devri şairlerindendir. Şiirine örnek Atâ Tarihi’ndedir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi-Tarîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Hülagü, Orhan, Mustafa Ekincikli ve Hamdi Savaş (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. IV/II. İsyanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Neler çeker güzelim nerdübân-ı aşkında

Çıkınca kasr-ı visâle kadem kadem âşık

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi-Tarîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 549.)