NAZMÎ, Ali Çelebi-zâde/Çivi-zâde/Şerife-zâde Seyyid Ali Nazmî Efendi

(d. ?/? - ö. Recep 1043/Ocak 1634)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nazmî, Seyyid Ali Efendi'nin torunudur. Bundan dolayı Ali Çelebi-zâde Seyyid Ali Efendi sanıyla tanındı. Şerîfe-zâde ve Çivi-zâde gibi unvanlarla da anıldı. Babasının adı Abdullah'tır. Kadılık görevinde bulundu. Recep 1043/ Ocak 1634'te vefat etti. Ceddinden olan Şerife Kadın Mescidi'nde medfundur. "El-gayb" vefatına tarihtir. (Kurnaz vd. 2001: 1068). Vefat tarihi Mecelle'de 424. varakta 10431633-34 ve 425. varakta 1034/1624-25 olarak gösterilmiştir (Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin 2000: 424-425).

 

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Uşşâk ölmege reh-i 'ışkunda cân virür

Zahm-ı hadeng-i tîr-i ecel bir bahânedir

(Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.760.)