NEŞÂTÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda bu Neşâtî hakkında bilgi yer almamaktadır. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’indeki bir, Pervâne Bey Mecmuası’nda bulunan iki naziresinden hareketle varlığından haberdar olabiliyoruz. Pervâne Bey Mecmuası’ndaki nazirelerinden birinin Zâtî’nin bir şiirini tanzir olduğu hesaba katılırsa 15. yüzyıl sonları veya 16. yüzyılda yaşamış bir şair olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2006). “Neşâtî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 597.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 88a, 466b.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 09.09.2013
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL 

 Görmek istersem cemâlüñ kanlu yaşumdur hicâb

 Kanda görsün âlemi eksük degül çeşminde âb

 Def urur gögsine kef iñler ney ü tanbûr u ûd

 Söylese bir lahza ger meclisde hâlümden rebâb

 Dil ümîd-i vasl ider nûş itse câm-ı la’lüñi

 Mest olıcak her gedâyı pâdşâh eyler şarâb

 Yâra hâlüm aglasam bakmaz uyur nâz uyhusın

 Bu meseldür kim lezîz olur çü yârân olsa h

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]. 286)