NİHÂLÎ, İlyâs Çelebi

(d. ?/? - ö. 725 ? veya 925 ?/1324-25 ? veya 1519 ?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik kaynakların büyük kısmında Nihâlî’ye yer verilmemiştir. Keşfü’z-Zunûn’da (2014: 670) ve bu esere istinaden Tuhfe-i Nâilî’de (Kurnaz vd. 2001: 1117) kendisinden söz edilmişse de hayatına dair herhangi bir bilgi yoktur. Sadece asıl adı “İlyâs” olarak kaydedilmiş, “bu zat Türk’tür” denmiş, Dîvân sahibi olduğu ve 725/1324-25 tarihinde vefat etttiği belirtilmiştir. Ancak Keşfü’z-Zunûn’un yeni harfli baskısında geçen “925 yedi yüz yirmi beş yılında ölmüştür” ifadesindeki rakam muhtemelen yanlıştır. Nâil Tuman’ın da şairin vefat tarihi olan hicrî 725’in miladî karşılığını 1349 yazması doğru değildir.

Kaynakça

Kâtip Çelebi (2014). Keşfü’z-Zunûn. C. 2. (çev. R. Balcı). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 17.11.2014
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler