NİHÂLÎ, Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi

(d. ?/? - ö. 5 Muharrem 1027/2 Ocak 1618)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Rumeli kadılarından Vekil Sinan Efendi’nin oğlu olduğundan Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi olarak tanındı. Lütfîbey-zâde Efendi’nin hizmetine girdi. Fakat muradına eremedi. Daha sonra Kadı Hasan Efendi’nin, bazı kaynaklara (Özcan 1989: 61; Sungurhan-Eyduran 2008: 220) göre de Hüseyin Efendi’nin hizmetine girerek ondan mülâzım oldu. Kırk akçe ile Edirne Beylerbeyi Medresesi’nde müderrislik yaptı. Cemâziyelâhır 1001/Mart-Nisan 1593’te Bostan-zâde Sunullah Efendi’nin huzurunda yapılan sınavda başarılı olarak Ali Paşa-yı Cedide’ye terfi etti. Daha sonra Sunullah Efendi tarafından azledildi. Cemâziyelevvel 1004/Ocak 1596’da Kalenderhâne Medresesi’ne, Şaban 1006/Mart-Nisan 1598’de Sahn Medresesi’ne, Zilhicce 1008/Haziran-Temmuz 1600’de Sultan Selim-i Kadim Medresesi’ne müderris olarak atandı. Muharrem 1010/Temmuz 10601’de Diyarbakır kadılığına atandı. Fakat görevi kabul etmedi. Bunun üzerine zorla Cemâziyelevvel 1010/Ekim-Kasım 1601’de Süleymaniye Medresesi’nde görevlendirildi. Şeyhülislâm Hoca-zâde Mehmed Efendi hakkındaki uygun olmayan sözleri nedeniyle görevden alındı. Muharrem 1013/Mayıs-Haziran 1604’te Şam kadısı oldu. Zilhicce 1014/Nisan-Mayıs 1606’da görevi sonlandı. Muharrem 1018/Nisan-Mayıs 1609’da Rusçuk kazası arpalık olarak verildi. Cemâziyelâhır 1021/Temmuz-Ağustos 1612’de kendi isteğiyle Edirne kadılığına getirildi. Recep 1022/Ağustos-Eylül 1613’te azledildi. Safer 1026/Şubat-Mart 1617’de İstanbul kadısı oldu. 5 Muharrem 1027/2 Ocak 1618’de vefat etti. Edirnekapısı dışında defnedildi. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 1118)’ye göre Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1255)’nin vefat tarihini 1026/1017 olarak göstermesi doğru değildir. Zamanının tanınmış bilginlerindendi. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1255)’ye göre âlim, şair, fazıl, zarif, âlî-himmet bir kişi idi.

Herhangi bir eser sahibi olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şemsettin Sami (1996: 4624)’ye göre Türkçe ve Farsça şiirleri bulunmaktadır. Nev’î-zâde (Özcan 1989: 620)’ye göre kahramanlığa dair kıt‘aları cönklerde kayıtlıdır. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1255) ve Hasan Çelebi (Sungurhan-Eyduran 2009: 388) ve Nev’î-zâde (Özcan 1989: 620)’ye göre, Mekke’deki yoksul kimselere Celâlî adıyla floriler dağıtan Hind hükümdarı Celâleddin Ekber Şah’a bir kaside sunmuştur. Kaynaklarda şiirlerinden örnekler yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1255.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 340.

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1997). Kâfzâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 582.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 922-923.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.1118.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nev’îzâde Atâî Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Hadaikü’l-Hakaik Fî Tekmileti’ş-Şakaik. İstanbul: Çağrı Yay. 619-620.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 23.06.2014]. 220.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.06.2014]. 386-388.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4624.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). C. 4. “Nihâlî Mehmed Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 59.

Ünver, Niyazi (2006). “Nihâlî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 620.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şi‘r

Haddün gibi bir berg-i gül-ter ele girmez

Kaddün gibi bir şâh-ı sanavber ele girmez

 

Mir’ât-ı dili aks-ı ruh-ı yâr ile seyr it

Kim böyle gülistân-ı musavver ele girmez

 

Göstermek olurdı nic’olur ayagın öpmek

Ammâ n’ideyin dâmen-i dil-ber ele girmez

 

Tîgün gibi bir cân hakına çalışur olmaz

Nîzen gibi bir üstüme ditrer ele girmez

 

Eylerdi Nihâlî o mehün barmagı vasfın

Yazmaga murâdınca kalemler ele girmez

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.06.2014]. 386-387.)

 

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10322' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3327' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nihali-vekil-sinanzade-mehmed-nihali' (length=36)
   'M_ADI' => string 'NİHÂLÎ, Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi' (length=51)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nihali vekil sinanzade mehmed efendi divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '5 Muharrem 1027' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '2 Ocak 1618' (length=11)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Rumeli kadılarından Vekil Sinan Efendi’nin oğlu olduğundan Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi olarak tanındı. Lütfîbey-zâde Efendi’nin hizmetine girdi. Fakat muradına eremedi. Daha sonra Kadı Hasan Efendi’nin, bazı kaynaklara (Özcan 1989: 61; Sungurhan-Eyduran 2008: 220) göre de Hüseyin Efendi’nin hizmetine girerek ondan mülâzım oldu. Kırk akçe ile Edirne Beylerbeyi Medresesi’nde müderrislik yaptı. Cemâ'... (length=2674)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir rumeli kadılarından vekil sinan efendinin oğlu olduğundan sinanzade mehmed nihali efendi olarak tanındı lütfibeyzade hizmetine girdi fakat muradına eremedi daha sonra kadı hasan bazı kaynaklara özcan 1989 61 sungurhaneyduran 2008 220 göre de hüseyin girerek ondan mülazım oldu kırk akçe ile edirne beylerbeyi medresesinde müderrislik yaptı cemaziyelahır 1001 martnisan 1593te bostanzade sunullah huzurunda yapılan sınavda başarıl'... (length=1853)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Şi‘r </strong></p> <p>Haddün gibi bir berg-i gül-ter ele girmez</p> <p>Kaddün gibi bir şâh-ı sanavber ele girmez</p> <p> </p> <p>Mir’ât-ı dili aks-ı ruh-ı yâr ile seyr it</p> <p>Kim böyle gülistân-ı musavver ele girmez</p> <p> </p> <p>Göstermek olurdı nic’olur ayagın öpmek</p> <p>Ammâ n’ideyin dâmen-i dil-ber ele girmez</p> <p> </p> <p>Tîgün gibi bir cân hakına çalışur olmaz</p> <p>Nîzen gibi bir üstüme ditrer ele girmez</p> <p> </p> <p>Eylerdi Nihâlî'... (length=819)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'şir haddün gibi bir bergi gülter ele girmez kaddün şahı sanavber miratı dili aksı ruhı yar ile seyr it kim böyle gülistanı musavver göstermek olurdı nicolur ayagın öpmek amma nideyin dameni dilber tigün can hakına çalışur olmaz nizen üstüme ditrer eylerdi nihali o mehün barmagı vasfın yazmaga muradınca kalemler sungurhaneyduran aysun 2009 kınalızade hasan çelebi tezkiretüşşuara ankara http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10739tsmetinbpdf pdf0 erişim tarihi 23 06 2014 38'... (length=516)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, </em>C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1255.</p> <p><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">İpekten, Halûk, Mustafa
İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988).&nbsp;</span><em style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü</em><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size'... (length=2733)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 4 istanbul tarih vakfı yurt yay 1255 ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ankara ktb 340 kayabaşı bekir 1997 kafzade faizinin zübdetüleşarı doktora tezi malatya inönü üniversitesi 582 kılıç filiz 2010 aşık çelebi meşairüşşuara incelememetin 2 araştırmaları enstitüsü 922923 kurnazcemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ş'... (length=1065)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nihali vekil sinanzade mehmed efendi divan şairi müderris kadı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir rumeli kadılarından sinan efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı lütfibeyzade hizmetine girdi fakat muradına eremedi daha sonra hasan bazı kaynaklara özcan 1989 61 sungurhaneyduran 2008 220 göre de hüseyin girerek ondan mülazım oldu kırk akçe ile edirne beylerbeyi medresesinde müderrislik yaptı cemaziyelahır 1001 martnisan 1593te bostanzade sunullah huzurunda yap�'... (length=3066)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1184' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10322' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3327' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nihali-vekil-sinanzade-mehmed-nihali' (length=36)
   'M_ADI' => string 'NİHÂLÎ, Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi' (length=51)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nihali vekil sinanzade mehmed efendi divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '5 Muharrem 1027' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '2 Ocak 1618' (length=11)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Rumeli kadılarından Vekil Sinan Efendi’nin oğlu olduğundan Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi olarak tanındı. Lütfîbey-zâde Efendi’nin hizmetine girdi. Fakat muradına eremedi. Daha sonra Kadı Hasan Efendi’nin, bazı kaynaklara (Özcan 1989: 61; Sungurhan-Eyduran 2008: 220) göre de Hüseyin Efendi’nin hizmetine girerek ondan mülâzım oldu. Kırk akçe ile Edirne Beylerbeyi Medresesi’nde müderrislik yaptı. Cemâ'... (length=2674)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir rumeli kadılarından vekil sinan efendinin oğlu olduğundan sinanzade mehmed nihali efendi olarak tanındı lütfibeyzade hizmetine girdi fakat muradına eremedi daha sonra kadı hasan bazı kaynaklara özcan 1989 61 sungurhaneyduran 2008 220 göre de hüseyin girerek ondan mülazım oldu kırk akçe ile edirne beylerbeyi medresesinde müderrislik yaptı cemaziyelahır 1001 martnisan 1593te bostanzade sunullah huzurunda yapılan sınavda başarıl'... (length=1853)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Şi‘r </strong></p> <p>Haddün gibi bir berg-i gül-ter ele girmez</p> <p>Kaddün gibi bir şâh-ı sanavber ele girmez</p> <p> </p> <p>Mir’ât-ı dili aks-ı ruh-ı yâr ile seyr it</p> <p>Kim böyle gülistân-ı musavver ele girmez</p> <p> </p> <p>Göstermek olurdı nic’olur ayagın öpmek</p> <p>Ammâ n’ideyin dâmen-i dil-ber ele girmez</p> <p> </p> <p>Tîgün gibi bir cân hakına çalışur olmaz</p> <p>Nîzen gibi bir üstüme ditrer ele girmez</p> <p> </p> <p>Eylerdi Nihâlî'... (length=819)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'şir haddün gibi bir bergi gülter ele girmez kaddün şahı sanavber miratı dili aksı ruhı yar ile seyr it kim böyle gülistanı musavver göstermek olurdı nicolur ayagın öpmek amma nideyin dameni dilber tigün can hakına çalışur olmaz nizen üstüme ditrer eylerdi nihali o mehün barmagı vasfın yazmaga muradınca kalemler sungurhaneyduran aysun 2009 kınalızade hasan çelebi tezkiretüşşuara ankara http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10739tsmetinbpdf pdf0 erişim tarihi 23 06 2014 38'... (length=516)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, </em>C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1255.</p> <p><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">İpekten, Halûk, Mustafa
İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988).&nbsp;</span><em style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü</em><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size'... (length=2733)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 4 istanbul tarih vakfı yurt yay 1255 ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ankara ktb 340 kayabaşı bekir 1997 kafzade faizinin zübdetüleşarı doktora tezi malatya inönü üniversitesi 582 kılıç filiz 2010 aşık çelebi meşairüşşuara incelememetin 2 araştırmaları enstitüsü 922923 kurnazcemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ş'... (length=1065)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nihali vekil sinanzade mehmed efendi divan şairi müderris kadı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir rumeli kadılarından sinan efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı lütfibeyzade hizmetine girdi fakat muradına eremedi daha sonra hasan bazı kaynaklara özcan 1989 61 sungurhaneyduran 2008 220 göre de hüseyin girerek ondan mülazım oldu kırk akçe ile edirne beylerbeyi medresesinde müderrislik yaptı cemaziyelahır 1001 martnisan 1593te bostanzade sunullah huzurunda yap�'... (length=3066)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1184' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1618' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10322 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '2' (length=1)
   1 => string 'Ocak' (length=4)
   2 => string '1618' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1618' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10322' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3327' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nihali-vekil-sinanzade-mehmed-nihali' (length=36)
   'M_ADI' => string 'NİHÂLÎ, Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi' (length=51)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nihali vekil sinanzade mehmed efendi divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '5 Muharrem 1027' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '2 Ocak 1618' (length=11)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Rumeli kadılarından Vekil Sinan Efendi’nin oğlu olduğundan Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi olarak tanındı. Lütfîbey-zâde Efendi’nin hizmetine girdi. Fakat muradına eremedi. Daha sonra Kadı Hasan Efendi’nin, bazı kaynaklara (Özcan 1989: 61; Sungurhan-Eyduran 2008: 220) göre de Hüseyin Efendi’nin hizmetine girerek ondan mülâzım oldu. Kırk akçe ile Edirne Beylerbeyi Medresesi’nde müderrislik yaptı. Cemâ'... (length=2674)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir rumeli kadılarından vekil sinan efendinin oğlu olduğundan sinanzade mehmed nihali efendi olarak tanındı lütfibeyzade hizmetine girdi fakat muradına eremedi daha sonra kadı hasan bazı kaynaklara özcan 1989 61 sungurhaneyduran 2008 220 göre de hüseyin girerek ondan mülazım oldu kırk akçe ile edirne beylerbeyi medresesinde müderrislik yaptı cemaziyelahır 1001 martnisan 1593te bostanzade sunullah huzurunda yapılan sınavda başarıl'... (length=1853)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Şi‘r </strong></p> <p>Haddün gibi bir berg-i gül-ter ele girmez</p> <p>Kaddün gibi bir şâh-ı sanavber ele girmez</p> <p> </p> <p>Mir’ât-ı dili aks-ı ruh-ı yâr ile seyr it</p> <p>Kim böyle gülistân-ı musavver ele girmez</p> <p> </p> <p>Göstermek olurdı nic’olur ayagın öpmek</p> <p>Ammâ n’ideyin dâmen-i dil-ber ele girmez</p> <p> </p> <p>Tîgün gibi bir cân hakına çalışur olmaz</p> <p>Nîzen gibi bir üstüme ditrer ele girmez</p> <p> </p> <p>Eylerdi Nihâlî'... (length=819)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'şir haddün gibi bir bergi gülter ele girmez kaddün şahı sanavber miratı dili aksı ruhı yar ile seyr it kim böyle gülistanı musavver göstermek olurdı nicolur ayagın öpmek amma nideyin dameni dilber tigün can hakına çalışur olmaz nizen üstüme ditrer eylerdi nihali o mehün barmagı vasfın yazmaga muradınca kalemler sungurhaneyduran aysun 2009 kınalızade hasan çelebi tezkiretüşşuara ankara http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10739tsmetinbpdf pdf0 erişim tarihi 23 06 2014 38'... (length=516)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, </em>C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1255.</p> <p><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">İpekten, Halûk, Mustafa
İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988).&nbsp;</span><em style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü</em><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size'... (length=2733)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 4 istanbul tarih vakfı yurt yay 1255 ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ankara ktb 340 kayabaşı bekir 1997 kafzade faizinin zübdetüleşarı doktora tezi malatya inönü üniversitesi 582 kılıç filiz 2010 aşık çelebi meşairüşşuara incelememetin 2 araştırmaları enstitüsü 922923 kurnazcemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ş'... (length=1065)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nihali vekil sinanzade mehmed efendi divan şairi müderris kadı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir rumeli kadılarından sinan efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı lütfibeyzade hizmetine girdi fakat muradına eremedi daha sonra hasan bazı kaynaklara özcan 1989 61 sungurhaneyduran 2008 220 göre de hüseyin girerek ondan mülazım oldu kırk akçe ile edirne beylerbeyi medresesinde müderrislik yaptı cemaziyelahır 1001 martnisan 1593te bostanzade sunullah huzurunda yap�'... (length=3066)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1184' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('müderris kadı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10322 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=156)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '2' (length=1)
   1 => string 'Ocak' (length=4)
   2 => string '1618' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1618' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10322' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3327' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nihali-vekil-sinanzade-mehmed-nihali' (length=36)
   'M_ADI' => string 'NİHÂLÎ, Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi' (length=51)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nihali vekil sinanzade mehmed efendi divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '5 Muharrem 1027' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '2 Ocak 1618' (length=11)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Rumeli kadılarından Vekil Sinan Efendi’nin oğlu olduğundan Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi olarak tanındı. Lütfîbey-zâde Efendi’nin hizmetine girdi. Fakat muradına eremedi. Daha sonra Kadı Hasan Efendi’nin, bazı kaynaklara (Özcan 1989: 61; Sungurhan-Eyduran 2008: 220) göre de Hüseyin Efendi’nin hizmetine girerek ondan mülâzım oldu. Kırk akçe ile Edirne Beylerbeyi Medresesi’nde müderrislik yaptı. Cemâ'... (length=2674)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir rumeli kadılarından vekil sinan efendinin oğlu olduğundan sinanzade mehmed nihali efendi olarak tanındı lütfibeyzade hizmetine girdi fakat muradına eremedi daha sonra kadı hasan bazı kaynaklara özcan 1989 61 sungurhaneyduran 2008 220 göre de hüseyin girerek ondan mülazım oldu kırk akçe ile edirne beylerbeyi medresesinde müderrislik yaptı cemaziyelahır 1001 martnisan 1593te bostanzade sunullah huzurunda yapılan sınavda başarıl'... (length=1853)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Şi‘r </strong></p> <p>Haddün gibi bir berg-i gül-ter ele girmez</p> <p>Kaddün gibi bir şâh-ı sanavber ele girmez</p> <p> </p> <p>Mir’ât-ı dili aks-ı ruh-ı yâr ile seyr it</p> <p>Kim böyle gülistân-ı musavver ele girmez</p> <p> </p> <p>Göstermek olurdı nic’olur ayagın öpmek</p> <p>Ammâ n’ideyin dâmen-i dil-ber ele girmez</p> <p> </p> <p>Tîgün gibi bir cân hakına çalışur olmaz</p> <p>Nîzen gibi bir üstüme ditrer ele girmez</p> <p> </p> <p>Eylerdi Nihâlî'... (length=819)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'şir haddün gibi bir bergi gülter ele girmez kaddün şahı sanavber miratı dili aksı ruhı yar ile seyr it kim böyle gülistanı musavver göstermek olurdı nicolur ayagın öpmek amma nideyin dameni dilber tigün can hakına çalışur olmaz nizen üstüme ditrer eylerdi nihali o mehün barmagı vasfın yazmaga muradınca kalemler sungurhaneyduran aysun 2009 kınalızade hasan çelebi tezkiretüşşuara ankara http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10739tsmetinbpdf pdf0 erişim tarihi 23 06 2014 38'... (length=516)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, </em>C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1255.</p> <p><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">İpekten, Halûk, Mustafa
İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988).&nbsp;</span><em style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü</em><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size'... (length=2733)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 4 istanbul tarih vakfı yurt yay 1255 ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ankara ktb 340 kayabaşı bekir 1997 kafzade faizinin zübdetüleşarı doktora tezi malatya inönü üniversitesi 582 kılıç filiz 2010 aşık çelebi meşairüşşuara incelememetin 2 araştırmaları enstitüsü 922923 kurnazcemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ş'... (length=1065)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nihali vekil sinanzade mehmed efendi divan şairi müderris kadı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir rumeli kadılarından sinan efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı lütfibeyzade hizmetine girdi fakat muradına eremedi daha sonra hasan bazı kaynaklara özcan 1989 61 sungurhaneyduran 2008 220 göre de hüseyin girerek ondan mülazım oldu kırk akçe ile edirne beylerbeyi medresesinde müderrislik yaptı cemaziyelahır 1001 martnisan 1593te bostanzade sunullah huzurunda yap�'... (length=3066)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1184' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10322 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '2' (length=1)
   1 => string 'Ocak' (length=4)
   2 => string '1618' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1618' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10322' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3327' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nihali-vekil-sinanzade-mehmed-nihali' (length=36)
   'M_ADI' => string 'NİHÂLÎ, Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi' (length=51)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nihali vekil sinanzade mehmed efendi divan şairi' (length=49)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '5 Muharrem 1027' (length=15)
   'M_OLUM_MILADI' => string '2 Ocak 1618' (length=11)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Rumeli kadılarından Vekil Sinan Efendi’nin oğlu olduğundan Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendi olarak tanındı. Lütfîbey-zâde Efendi’nin hizmetine girdi. Fakat muradına eremedi. Daha sonra Kadı Hasan Efendi’nin, bazı kaynaklara (Özcan 1989: 61; Sungurhan-Eyduran 2008: 220) göre de Hüseyin Efendi’nin hizmetine girerek ondan mülâzım oldu. Kırk akçe ile Edirne Beylerbeyi Medresesi’nde müderrislik yaptı. Cemâ'... (length=2674)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir rumeli kadılarından vekil sinan efendinin oğlu olduğundan sinanzade mehmed nihali efendi olarak tanındı lütfibeyzade hizmetine girdi fakat muradına eremedi daha sonra kadı hasan bazı kaynaklara özcan 1989 61 sungurhaneyduran 2008 220 göre de hüseyin girerek ondan mülazım oldu kırk akçe ile edirne beylerbeyi medresesinde müderrislik yaptı cemaziyelahır 1001 martnisan 1593te bostanzade sunullah huzurunda yapılan sınavda başarıl'... (length=1853)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Şi‘r </strong></p> <p>Haddün gibi bir berg-i gül-ter ele girmez</p> <p>Kaddün gibi bir şâh-ı sanavber ele girmez</p> <p> </p> <p>Mir’ât-ı dili aks-ı ruh-ı yâr ile seyr it</p> <p>Kim böyle gülistân-ı musavver ele girmez</p> <p> </p> <p>Göstermek olurdı nic’olur ayagın öpmek</p> <p>Ammâ n’ideyin dâmen-i dil-ber ele girmez</p> <p> </p> <p>Tîgün gibi bir cân hakına çalışur olmaz</p> <p>Nîzen gibi bir üstüme ditrer ele girmez</p> <p> </p> <p>Eylerdi Nihâlî'... (length=819)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'şir haddün gibi bir bergi gülter ele girmez kaddün şahı sanavber miratı dili aksı ruhı yar ile seyr it kim böyle gülistanı musavver göstermek olurdı nicolur ayagın öpmek amma nideyin dameni dilber tigün can hakına çalışur olmaz nizen üstüme ditrer eylerdi nihali o mehün barmagı vasfın yazmaga muradınca kalemler sungurhaneyduran aysun 2009 kınalızade hasan çelebi tezkiretüşşuara ankara http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10739tsmetinbpdf pdf0 erişim tarihi 23 06 2014 38'... (length=516)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, </em>C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1255.</p> <p><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">İpekten, Halûk, Mustafa
İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988).&nbsp;</span><em style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü</em><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size'... (length=2733)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 4 istanbul tarih vakfı yurt yay 1255 ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ankara ktb 340 kayabaşı bekir 1997 kafzade faizinin zübdetüleşarı doktora tezi malatya inönü üniversitesi 582 kılıç filiz 2010 aşık çelebi meşairüşşuara incelememetin 2 araştırmaları enstitüsü 922923 kurnazcemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ş'... (length=1065)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nihali vekil sinanzade mehmed efendi divan şairi müderris kadı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir rumeli kadılarından sinan efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı lütfibeyzade hizmetine girdi fakat muradına eremedi daha sonra hasan bazı kaynaklara özcan 1989 61 sungurhaneyduran 2008 220 göre de hüseyin girerek ondan mülazım oldu kırk akçe ile edirne beylerbeyi medresesinde müderrislik yaptı cemaziyelahır 1001 martnisan 1593te bostanzade sunullah huzurunda yap�'... (length=3066)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1184' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('nihali vekil sinanzade mehmed efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10322 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=187)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '2' (length=1)
   1 => string 'Ocak' (length=4)
   2 => string '1618' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1618' (length=4)