NİSÂBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nisâbî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde 15 Hk 224 numarada bulunan ve en geç 16. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 16. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Nisâbî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. 

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi. 15 Hk 224. vr. 36a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Nisâbî

Yüzüme urma gel noksânum ey şâh        

Dimişlerdür ki eksiksüz bir Allâh

 

Bu hüsn ü bu cemâle olma magrûr

Bilürsin bir karâr üzre degül câh

 

Cefâlarla beni gâh agladursuñ

Vefâlar eyleyüp şâd eyledüñ gâh

 

Rakîb-i kec-reve olma mukârin

Çıkarmasun seni yoldan o güm-râh

 

Beni düş-nâm ile añmış habîbüm

Nisâbî çok şükür elhamdü’lillâh

            (Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi. 15 Hk 224. vr. 36a)