NÛRÎ, Çukadar Ağa-zâde Kîlârî Çavuş Nurî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilinenler Tayyâr-zâde Atâ (Arslan 2010: 425)’nın anlattıklarından ibarettir. Buna göre adı Nûrî idi. Çukadar Ağa-zâde Kîlârî Çavuş Nurî Bey olarak tanındı. Enderun’da yetişti. Saray-ı Hümayun’da kîlârî ve çavuş idi. Vefat tarihi bilinmemektedir. Sultan III. Selim devri (1789/1807) şairlerindendir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 425-426.

Beydilli, Kemal (2009). “Selim III”. İslam Ansiklopedisi. C. 36. İstanbul: TDV Yay. 420-425.

Cunbur, Müjgân (2006). “Nûrî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 656.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1109.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Her ne dem sâkî elinden sâgar-ı izzet gelür

Gelmemek mümkün mi vuslat hâtıra elbet gelür

 

Âşıkân bir şûha kim ben kesret-i uşşâkdan

Bûse dâmân-ı niyâza yılda bir nevbet gelür

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 425-426).