NÜZHET, İsmâîl

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nüzhet mahlaslı şairin asıl adı İsmâîl’dir. İstanbul’da doğmuştur. Kaynaklarda doğum ve ölüm tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim (İnce 2005: 662), onun şairliğinin yanı sıra musikideki bilgisinden ve marifetinden de söz etmektedir. Müstakîm-zâde Süleymân Sadeddîn Mecelletü’n-Nisâb’da (2000: 421), Nüzhet’in Dîvân sahibi olduğu bilgisini vermektedir. 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb (Tıpkı Basım). Ankara: KB Kütüphaneler Genel Müdürlüğü.

Şener, Osman Zahir (2013). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhtevâ II. Cilt S. 1000-1263. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 04.11.2016
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Meded ey bî-vefâ rahm et esirge ben dil-efgârı 

Terahhum eylemezsen de bana cevr eyleme bârî

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 650.)