NÜZHET, Osman Nüzhet Efendi

(d. ?/? - ö. 12 Zilkade 1220/1 Şubat 1806)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Osman’dır. Osman Nüzhet Efendi olarak tanındı. Memleketinde Arapça, Farsça ve tasavvufa dair dersler aldı. Nakşibendî tarikatı şeyhlerinden Emin Efendi’ye intisap etti. Bakırcılar kethüdası oldu. Molla Fenari Câmiinde hatiplik yaptı. 12 Zilkade 1220/1 Şubat 1806’da Bursa’da vefat etti. Hatiplik yaptığı Molla Fenari Câmii yakınına defnedildi. Vefatına, oğlu Râşid Efendi (Atlansoy 1997: 367) tarafından makta beyti “Söyledi bî-ta‘mîye târîh Râşid ana bil / Hû diyüp Osmân vardı mülk-i cânâna hemîn” olan kıt‘a ile tarih düşürüldü. Şiir ve inşaya vakıf, cömert, benzersiz bir kimseydi. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 1047)’ye göre vefat tarihinin Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1280)’de 1127/1812 olarak gösterilmesi doğru değildir.

Dîvânçe’si vardır (Mehmed Tahir 2000: 463).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1280.

Atlansoy, Kadir (1997). Bursa Şairleri-Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri. Asa Kitabevi Yay. 366-367, 383-384.

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 462-463.

Bağlı, E. (2006). “Nüzhet”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 670.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 402.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1047.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Nüzhet Osman Efendi (Bakırcılar Kethüdası)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 95.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.06.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gül-‘izâr nâliş-i dil bülbülânedir

Güftâr-ı ehl-i aşk hemîn âşıkânedir

Evc-âşinâdır ehl-i mahabbet o rütbede

Murg-ı şikeste-bâl dil-i arş âşiyânedir

Dil âşinâ olalı o kaşı kemân ile

Sînem hadeng-i derd ü belâya nişânedir

Hûşenk-i aklı etdi şikest zûr-ı gamzesi

Hakkâ o tavr u işveye ki kahramânedir

Kânûn-ı dilde puhte bu güftâr-ı âteşîn

Nüzhet beyân-ı sûz-ı derûna bahânedir

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 402).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TARİKATÎ Dede, Derviş Recebd. ? - ö. 1717Doğum YeriGörüntüle
2BÂDİNCÂNÎ-ZÂDE ABDULLÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1683Doğum YeriGörüntüle
3CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595Doğum YeriGörüntüle
4TARİKATÎ Dede, Derviş Recebd. ? - ö. 1717Doğum YılıGörüntüle
5BÂDİNCÂNÎ-ZÂDE ABDULLÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1683Doğum YılıGörüntüle
6CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595Doğum YılıGörüntüle
7TARİKATÎ Dede, Derviş Recebd. ? - ö. 1717Ölüm YılıGörüntüle
8BÂDİNCÂNÎ-ZÂDE ABDULLÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1683Ölüm YılıGörüntüle
9CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595Ölüm YılıGörüntüle
10TARİKATÎ Dede, Derviş Recebd. ? - ö. 1717MeslekGörüntüle
11BÂDİNCÂNÎ-ZÂDE ABDULLÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1683MeslekGörüntüle
12CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595MeslekGörüntüle
13TARİKATÎ Dede, Derviş Recebd. ? - ö. 1717Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BÂDİNCÂNÎ-ZÂDE ABDULLÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1683Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TARİKATÎ Dede, Derviş Recebd. ? - ö. 1717Madde AdıGörüntüle
17BÂDİNCÂNÎ-ZÂDE ABDULLÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1683Madde AdıGörüntüle
18CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595Madde AdıGörüntüle