PERVÂNE HALVETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Pervâne Halvetî hakkında tezkirelerde herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Onun ismine ve bir şiirine Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Eserler Bölümü 543 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuası’nda (Kufacı 2016) rastlamaktayız. Gazel biçiminde kaleme alınmış şiirde 16’lı hece ölçüsü tercih edilmiştir. Gazelde hece ölçüsünün kullanılması ve İlahî aşk terennüm edilmiş olması sebebiyle Pervâne Halvetî’yi tasavvufî bakış açısına sahip bir tekke şairi olarak değerlendirmek mümkündür. Mahlası dolayısıyla şairin Halvetî tarikatına intisap ettiği söylenebilir (Kufacı 2018: 575-576).

Kaynakça

Kufacı, Osman (2016). Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Eserler Bölümü 543 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin). Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Kufacı, Osman (2018). “Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 543 Numaralı Şiir Mecmuasındaki Kaynaklarda Adı Geçmeyen Şairler Ve Şiirleri”. Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan. Ankara: YayınEvi. 557-578.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN KUFACI
Yayın Tarihi: 27.07.2021
Güncelleme Tarihi: 27.07.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hocam senün ´âşıklarun dönerler hû diyü diyü

Hasretün odına yanup dönerler hû diyü diyü

 

Hûdur ´âşıklar dilinde gelmişdür Hakkun kavlinde

Melekler ´arşun havlinde dönerler hû diyü diyü

 

Miskînem bî-çâre kulam ebedî kullıkda kalam

´Arş ü kürsî levh ü kalem dönerler hû diyü diyü

 

Fetvâ viren müftî kâzî almamışlar ´aşkda[n] dadı

Yarın mahşerde sırât[dan] geçerler hû diyü diyü

 

Pervâne Halvetî bile kimi uslu kimi delü

Almış ´âşıkları bile dönerler hû diyü diyü (Kufacı 2016: 870).