PİR KULI BİG

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hicrî 10. asırda Sâfeviye Hânedânına intisâb eden Türk beylerindendir (Ertaylan 2013:331). Hayatı hakkındaki bilgiler Sâdîkî Mecma’u’l-Havas adlı tezkiresinde verilenlerden ibarettir. Buna göre Pîr Kulı Big, Ustacalı Yusuf Bey’in akrabası ve Şehzâde Sultan Hüseyin Mirzâ’nın da lalasıdır. Bu bilgilerden 16. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Başarılı bir şâirdir. Tamamlanmış bir Dîvânı vardır (Kuşoğlu 2012: 278). Sâdîkî Tezkiresi'ndeki bilgilerden yola çıkarak birkaç değerlendirmede bulunan İsmâil Hikmet Ertaylan'a göre Pir Kulı Big, Şark usulünde sanatkâr bir şairdir. Farsça beyitlerinde teşbih, istiâre, tezat ve cinas gibi edebî sanatlara önem verir. Dili hayli süslüdür, ancak şiirlerinde kalbî bir ifâde ve âşıkâne bir heyecan yoktur, lirizmden uzaktır (2013: 331).

Kaynakça

Ertaylan, İsmail Hikmet (2013). Azerbaycan Edebiyatı Tarihi I-II. Hzl. Parvana Bayram. İstanbul: Akçağ Yay.

Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri:İnceleme - Metin - Dizin. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. NECMİYE ÖZBEK ARSLAN
Yayın Tarihi: 31.12.2016
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Türkçe Beyit

Hattı aksi körünür dîde-i giryân içre

Mûr hayli güzeri tüşdi meger kan içre

Farsça Beyit

Zi-tâb-ı mey şode gark-ı arak hunhâre-i dîdem

Şodem hayrân miyân-ı âb âteş-pâre-i dîdem

(Şarabın sıcağından tere dalmış olan bir kan içici gördüm. Hayran oldum. Su arasında bir ateş parçası gördüm.)

(Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012) Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin - Dizin. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 278.)