Pîr Mahmûd, Emîr Alî oğlu Pîr Mahmûd, Pîr Mahmûd bin Pîr Alî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

On dördüncü yüzyılın ikinci yarısında yaşayan şairlerden Emîr Alî oğlu Pîr Mahmûd (Pîr Mahmûd bin Pîr Alî)’un bilinen tek eseri Bahtiyâr-nâme isimli mesnevîsidir. Kaynakların verdiği bilgilere göre 2975 beyitten oluşan eser, aruzun “mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün” kalıbıyla yazılmıştır. Konusu bakımından hem dinî-tasavvufî hem de aşk konulu mesnevîlerden farklı olan metin, ibret verici ilginç dokuz hikâyeden oluşmaktadır. Ahlakî nasihatlere de yer verilen manzume boyunca araya farklı kalıplarla söylenmiş gazeller yerleştirilmiştir. Eser, Kelile ve Dimne ile Binbir Gece Hikâyeleri’ndeki zincirleme tekniğe göre düzenlenmiştir. Dil ve teknik bakımdan mükemmel olan, renkli ve canlı bir ifadeyle kaleme alınan mesnevîde zaman zaman İran şiirinin tesiri görülmekteyse de anlatı taklit niteliği taşımamaktadır. Şairin üslubu kuvvetlidir. eserin tek nüshası Ferâh-nâme ile aynı yazma içerisinde “Afyon İl Halk Kitaplığı Gedik Paşa Bölümü no: 18349/2, vr. 241b-337b”de kayıtlıdır (Kocatürk 1970: 132-134; Çelebioğlu 1999: 96-98; Kartal 2013: 275). Bahtiyâr-nâme üzerinde bir yüksek lisans tezi yapılmıştır (Sevinçli 1992).

Kaynakça

Çelebioğlu, Amil (1999). Türk Edebiyatı’nda Mesnevi (XV. yy.’a kadar). İstanbul: Kitabevi Yay.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1970). Büyük Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Edebiyat Yayınevi.

Kartal, Ahmet (2013). Doğu’nun Uzun Hikâyesi. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yay.

Sevinçli, Veysi (1992). Pîr Mahmûd, Bahtiyâr-nâme. Yüksek Lisans Tezi. Van: Yüzyüncü Yıl Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ALİ YÖRÜR
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bahtiyâr-nâme’den

Ger olursa bize Hakdan inâyet

Diyevüz girü bir zîbâ hikâyet

Ki hâtırlar anunla şâd ola hoş

Cemî’ unsûrdan âzâd ola hoş

Kim okursa bu zîbâ dâstânı

Bedâyi’den münevver kıla cânı

Ki bir tuhfe acâyib dâstândur

Gülistâna müşâbih bûstândur

(...)

Girü cevlân idüp tâvûs-ı eflâk

Kanatlarından altun saçdı ber-hâk

Yirün yüzini bu zer itdi pür-nûr

Harâbını cihânun kıldı ma’mûr

(...)

Mazlûmlar ki zulm içün âh-ı seher kılur

Ey nice zulm idenleri zîr ü zeber kılur

Ümmîdi nûr-ı vuslat-ı bâd-ı sabâ durur

Şol dem ki gicenün sonı gâyet siyâh olur

(Kocatürk, Vasfi Mahir (1970). Büyük Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Edebiyat Yayınevi. 133-134.)